Komunikat Nr 15/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z 25 sierpnia 2020 r.

Komunikat wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 w Politechnice Łódzkiej.

Zasady realizacji zajęć dydaktycznych w Politechnice Łódzkiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

1.    W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dydaktyczne w Politechnice Łódzkiej dla wszystkich form i poziomów kształcenia będą realizowane w sposób mieszany tzn. zarówno poprzez bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia na terenie Uczelni, jak i z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość.

2.    O sposobie realizacji poszczególnych zajęć decyduje dziekan na wniosek kierownika przedmiotu lub z własnej inicjatywy.

3.    W przypadku zajęć, które dotyczą przedmiotów realizowanych przez jednostki organizacyjne inne niż wydział wiodący dla programu studiów, decyzję podejmuje dziekan w konsultacji z kierownikiem jednostki lub jednostek realizujących przedmiot.

4.    Zajęcia realizowane w kontakcie bezpośrednim z prowadzącymi zajęcia na terenie Uczelni muszą być zorganizowane zgodnie z obowiązującymi decyzjami, zaleceniami i wytycznymi organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych właściwych podmiotów administracji państwowej, a także zarządzeń i komunikatów władz Politechniki Łódzkiej.

5.    Za zachowanie zasad realizacji zajęć, o których mowa w pkt. 4. odpowiada dziekan.

6.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym komunikatem decyzję podejmuje dziekan.

7.    Przez dziekana, o którym mowa w niniejszym komunikacie, należy rozumieć także dyrektora kolegium dla programów studiów realizowanych w kolegium oraz Dyrektora Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej dla zajęć prowadzonych dla doktorantów Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej.

8.    Komunikat wchodzi w życie z 25 sierpnia 2020 r., z mocą obowiązującą od 1 października 2020 r.

Rektor Politechniki Łódzkiej
prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak