Informacja prorektora ds. studenckich PŁ z 6 września 2021 r.

Traci moc Informacja nr 5 Prorektora ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej, 27 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia obsługi świadczeń pomocy materialnej w okresie zawieszenia zajęć w uczelni wywołanego zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2.
Przypominam, że obowiązujący tryb wnioskowania o pomoc materialną określa Komunikat Prorektora ds. studenckich PŁ z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie terminów składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i uczestników studiów doktoranckich PŁ w r. ak. 2021/22.
Informacja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ
Prorektor ds. studenckich PŁ
Z-ca Kierownika Sztabu Antykryzysowego