Zasady i ograniczenia

Zasady i ograniczenia sanitarne aktualnie obowiązujące w Politechnice Łódzkiej ze względu na zagrożenia wywołane stanem epidemii COVID-19

Zasłanianie ust i nosa maseczkami ochronnymi:

 • obowiązuje we wszystkich budynkach Uczelni,
 • wyjątek stanowią pomieszczenia, w których przebywa wyłącznie 1 osoba (pracownik).

Stosowanie rękawiczek ochronnych:

 • obowiązuje w miejscach, w których nie ma możliwości przeprowadzenia dezynfekcji rąk oraz w miejscach oznakowanych określonych przez prowadzącego zajęcia.

Zachowanie bezpiecznego dystansu:

 • obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób we wszystkich budynkach Uczelni, tam, gdzie jest to możliwe do zapewnienia (korytarze, toalety, biblioteki, czytelnie, miejsca cichej pracy, itp.),
 • w pomieszczeniach pracy, w których niemożliwe ze względu na charakter wykonywanej działalności jest zachowanie co najmniej 1,5 m odstępu od innych stanowisk pracy, pracodawca zapewnia dla pracowników środki ochrony osobistej.

Dezynfekcja rąk:

 • obowiązuje przy wejściach do budynków oraz dodatkowo przy wejściach do wszystkich pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne.

Dezynfekcja powierzchni:

 • obowiązuje dezynfekcja powierzchni stolików, twardych powierzchni siedzisk, miejsc często używanych (np. klamki, włączniki światła itp.) w pomieszczeniach,
 • w pomieszczeniach dydaktycznych, w których odbywają się zajęcia ze studentami dezynfekcja powinna zostać przeprowadzona każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć,
 • dezynfekcji dokonują pracownicy wyznaczeni przez dysponentów poszczególnych budynków.

Dopuszczalna liczba osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia:

 • liczebność osób jednocześnie uczestniczących w danych zajęciach dydaktycznych prowadzonych w pomieszczeniu uczelni z punktu widzenia COVID-19 nie podlega ograniczeniom.

Dopuszczalna liczba osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniach wypożyczalni/ czytelni bibliotek:

 • obowiązuje limit 15 osób lub limit 1 osoby na 15 m² powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem pracowników biblioteki.

Dopuszczalna liczba osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniach pracy administracyjno-biurowej:

 • obowiązuje limit, przy którym spełniony jest warunek zapewnienia 1,5 m odległości między stanowiskami pracy.

Organizacja szkoleń, targów, konferencji, kongresów, wystaw, spotkań, zebrań, posiedzeń w pomieszczeniach zamkniętych:

 • obowiązuje zachowanie limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni pomieszczenia, nie wliczając osób zaszczepionych przeciwko COVID-19*,
 • obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką ochronną.

Organizacja uroczystości uczelnianych w pomieszczeniach zamkniętych:

 • obowiązuje udostępnienie widzom lub słuchaczom nie więcej niż 30% liczby miejsc, nie wliczając osób zaszczepionych przeciwko COVID-19*,
 • w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni obowiązuje zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
 • obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką ochronną.

Organizacja wydarzeń muzycznych, koncertów w pomieszczeniach zamkniętych:

 • obowiązuje udostępnienie widzom lub słuchaczom nie więcej niż 30% liczby miejsc, nie wliczając osób zaszczepionych przeciwko COVID-19*,
 • w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni obowiązuje zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
 • obowiązuje zachowanie limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni pomieszczenia,
 • obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką ochronną.

Organizacja zajęć sportowych w obiektach i na zewnątrz:

 • w pomieszczeniach obiektów sportowych, w których odbywają się zajęcia sportowe oraz szatniach i węzłach sanitarnych dezynfekcja powinna zostać przeprowadzona każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć,
 • dezynfekcji pomieszczeń dokonują pracownicy wyznaczeni przez dysponentów poszczególnych budynków,
 • obowiązuje dezynfekcja rąk, urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
 • obowiązuje 15-minutowy odstęp między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych.

Dopuszczalna liczba osób mogących jednocześnie przebywać na pływalni:

 • obowiązuje udostępnienie nie więcej niż 30% obłożenia obiektu, nie wliczając osób zaszczepionych przeciwko COVID-19*.

Dopuszczalna liczba osób mogących jednocześnie korzystać z siłowni, bądź brać udział w zajęciach fitness:

 • obowiązuje zachowanie limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni pomieszczenia, nie wliczając osób zaszczepionych przeciwko COVID-19*.

Organizacja wydarzeń sportowych w pomieszczeniach zamkniętych:

 • obowiązuje udostępnienie nie więcej niż 30% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, nie wliczając osób zaszczepionych przeciwko COVID-19*,
 • obowiązuje wyznaczenie miejsc dla publiczności co drugie miejsce na widowni w rzędach naprzemiennie,
 • w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni obowiązuje zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy osobami,
 • obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką ochronną.

Organizacja wydarzeń sportowych na otwartym powietrzu:

 • obowiązuje limit osób do 250 uczestników po za obiektami sportowymi,
 • obowiązuje udostępnienie nie więcej niż 30% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, nie wliczając osób zaszczepionych przeciwko COVID-19*,
 • obowiązuje wyznaczenie miejsc dla publiczności co drugie miejsce na widowni w rzędach naprzemiennie,
 • w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni obowiązuje zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy osobami,
 • obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką ochronną.

Zasady funkcjonowania lokali gastronomicznych i stołówek:

 • obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką ochronną przez klientów do momentu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłek,
 • obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką ochronną przez obsługę,
 • obowiązuje udostępnienie klientom nie więcej niż 30% liczby miejsc lokalu, nie wliczając osób zaszczepionych przeciwko COVID-19*.
 • obowiązuje odległość między stolikami co najmniej 1,5 m, chyba że pomiędzy stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1m, licząc od powierzchni stolika.

Zasady funkcjonowania punktów handlowych, kiosków, ksero:

 • obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką ochronną,
 • obowiązuje zachowanie limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni pomieszczenia z wyłączeniem obsługi,
 • obowiązuje zamieszczenie informacji przed placówką o limicie osób mogących przebywać jednocześnie w lokalu oraz podjęcie środków w celu zapewnienia przestrzegania tego limitu.

Zasady korzystania z domów studenckich:

 • obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką ochronną w częściach wspólnych,
 • obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób,
 • obowiązuje ograniczenie dotyczące liczby osób mogących przebywać w tym samym czasie w pomieszczeniach wspólnych, takich jak kuchnie i aneksy kuchenne, pralnie, suszarnie oraz ograniczenia dotyczące korzystania z windy,
 • obowiązuje zamieszczenie informacji wejściem do pomieszczenia o limicie osób mogących przebywać jednocześnie w nim oraz podjęcie środków w celu zapewnienia przestrzegania tego limitu,
 • obowiązuje zakaz organizacji imprez i zgromadzeń oraz przyjmowania gości niezamieszkałych na Osiedlu Akademickim,
 • obowiązuje ograniczenie bezpośrednich kontaktów z pracownikami administracji,
 • szczegółowe zasady zostały zamieszczone w komunikacie Nr 7/2021 Rektora Politechniki łódzkiej z dnia 7 października 2021 r.

Materiały sporządzono na podstawie zarządzeń i komunikatów Rektora Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jóźwika oraz informacji zamieszczonych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia oraz https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-bezpiecznego-funkcjono…

* pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.

Data aktualizacji: 20.12.2021 r.

Autor: inż. Łukasz Miszczak, specjalista ds. bhp

Kontakt: 42 631 29 35, lukasz.miszczak@p.lodz.pl