Komunikat Nr 10/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 3 grudnia 2021 r.

Wprowadzam następujące zmiany zasad organizacji zajęć dydaktycznych dla wszystkich form i poziomów kształcenia w Politechnice Łódzkiej w okresie od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.

§ 1

1.    Zajęcia wykładowe, ćwiczenia rachunkowe, zajęcia laboratoryjne, projektowe, seminaryjne, lektoraty, zajęcia wychowania fizycznego niezależnie od liczebności grup studentów zaplanowane w okresie od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym tj. bez bezpośredniej obecności studentów w obiektach Uczelni, z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość w sposób synchroniczny. Zajęcia zaplanowane w tym okresie jako stacjonarne odbywają się w trybie zdalnym.

2.    Zaleca się by rozważyć dokonanie zmian organizacji rozkładu zajęć w okresie od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. oraz w pozostałej części semestru zimowego tak, by przesunąć na okres po dniu 9 stycznia 2022 r. realizację wybranych zajęć zaplanowanych jako stacjonarne, w szczególności ćwiczeń rachunkowych i zajęć laboratoryjnych, dla których uzyskanie przewidzianych w programie studiów efektów uczenia się bezwzględnie wymaga obecności studentów w Uczelni.

Odpowiednio do tego, wybrane zajęcia wykładowe, seminaryjne, projektowe zaplanowane jako stacjonarne powinny zostać skoncentrowane w okresie od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. i okresowo przejść w tryb realizacji zdalnej.

Decyzję w każdym takim przypadku podejmuje dziekan odpowiedzialny za realizację danego programu studiów w porozumieniu z prowadzącymi daną formę zajęć. W przypadku zajęć realizowanych przez jednostki organizacyjne inne niż wydział wiodący dla programu studiów, decyzję podejmuje dziekan wydziału wiodącego w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki lub jednostek realizujących przedmiot.

3.    W okresie od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. nie planuje się i nie prowadzi się weryfikacji efektów uczenia się w formie egzaminów, kolokwiów, sprawdzianów, prezentacji, konwersatoriów, oceny projektów, oceny raportów, itp. chyba, że zostały one zaplanowane wcześniej w trybie zdalnym a studenci i doktoranci, których to dotyczy zostali o tym poinformowani przed dniem wydania niniejszego komunikatu a ich realizacja będzie możliwa przy zmienionym rozkładzie zajęć. O wprowadzeniu zmian należy z wyprzedzeniem poinformować zainteresowanych studentów i uwzględnić ewentualne uwagi i zastrzeżenia studentów co do technicznych możliwości udziału studentów w ich zastosowaniu.

4.    W okresie od dnia 3 stycznia 2022 r. do 9 dnia stycznia 2022 r. nie planuje się i nie organizuje egzaminów dyplomowych chyba, że przed dniem wydania niniejszego komunikatu wyznaczono już terminy egzaminów dyplomowych przypadające na ten okres i zainteresowani dyplomanci zostali o tym poinformowani. W takich przypadkach egzaminy dyplomowe w tym okresie odbywają się w trybie stacjonarnym w uczelni. Na wniosek studenta, decyzją właściwego prodziekana ds. studenckich egzamin dyplomowy wyznaczony wcześniej w ww. okresie może być przeniesiony na inny termin, zgodnie z § 40 ust. 5 Regulaminu Studiów w Politechnice Łódzkiej.

5.    W okresie od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. nie planuje się i nie organizuje egzaminów kompetencyjnych. Wyznaczone przed dniem wydania niniejszego komunikatu terminy egzaminów kompetencyjnych przypadające na ten okres podlegają zmianie. O wprowadzeniu zmian należy z wyprzedzeniem poinformować zainteresowanych studentów.

6.    W okresie od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. konsultacje dla studentów odbywają się w trybie zdalnym.

7.    W okresie od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. na terenie uczelni nie są prowadzone przez studentów badania naukowe związane z realizacją prac dyplomowych.

8.    Dopuszcza się możliwość prowadzenia w okresie od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. badań naukowych na terenie Uczelni przez doktorantów. Dopuszczenie takie odbywa się decyzją dziekana, na pisemny wniosek doktoranta, po uzyskaniu zgody promotora i zgody kierownika jednostki, w której realizowane są badania. Udział doktoranta w prowadzeniu badań może odbywać się pod warunkiem zapewnienia warunków i zachowaniu zasad bezpieczeństwa określonych dla pracowników PŁ. Za zorganizowanie stanowiska badawczego i zapewnienie warunków pracy doktoranta zgodnych z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa odpowiedzialny jest dziekan. Przy podejmowaniu decyzji dziekan może wziąć pod uwagę złożone dobrowolnie przez doktoranta oświadczenie o poddaniu się szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej.

§ 2

1.    Przez studentów i doktorantów, o których mowa w niniejszym komunikacie należy rozumieć odpowiednio studentów, uczestników studiów doktoranckich i doktorantów Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej, uczestników studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i innych form kształcenia.

2.    Przez dziekana, o którym mowa w niniejszym komunikacie, należy rozumieć także dyrektora kolegium dla programów studiów realizowanych w kolegium, Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej dla programów studiów realizowanych w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego, kierownika studiów doktoranckich, Dyrektora Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej, Dyrektora Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej, Dyrektora Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej, Dyrektora Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki, Dyrektora Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, kierownika studiów podyplomowych i kierownika kursu lub szkolenia.

§ 3

Komunikat wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2021 r.