Komunikat Nr 4/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 czerwca 2021 r.

Komunikat wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej.

Wprowadzam następujące zasady organizacji zajęć dydaktycznych dla wszystkich form i poziomów kształcenia w Politechnice Łódzkiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

§ 1

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zajęcia dydaktyczne w Politechnice Łódzkiej dla wszystkich form i poziomów kształcenia będą realizowane w sposób mieszany tzn. zarówno poprzez bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia na terenie Uczelni, jak i z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość.

§ 2

Tryb prowadzenia zajęć dydaktycznych dla odpowiednich form studiów i form zajęć na studiach I i II stopnia podlegać będzie następującym zasadom:

1.    Zajęcia na studiach stacjonarnych:

1)    w trybie bezpośrednim z zastrzeżeniem pkt 3, na terenie Uczelni prowadzone są:

a)    wszystkie zajęcia wykładowe dla grup studentów o liczebności do 30 osób. Dopuszcza się przekroczenie tego limitu w przypadku objęcia zajęciami grupy dziekańskiej liczącej więcej niż 30 osób,

b)    wszystkie zajęcia ćwiczeniowe, projektowe, seminaria, zajęcia językowe, zajęcia wychowania fizycznego prowadzone w grupach o liczebności do 30 osób. Dopuszcza się przekroczenie tego limitu w przypadku objęcia zajęciami grupy dziekańskiej liczącej więcej niż 30 osób,

c)    wszystkie zajęcia laboratoryjne,

d)    egzaminy kompetencyjne,

e)    egzaminy dyplomowe;

2)    pozostałe, niewymienione w pkt 1 zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość w sposób synchroniczny;

3)    zajęcia realizowane zgodnie z programem studiów w trybie E-learningu prowadzone są zgodnie z tym trybem. W szczególnych, uzasadnionych merytorycznie przypadkach, dopuszcza się realizację zajęć określonych w pkt 1 lit. b i c w trybie zdalnym. Procedura zmiany trybu zajęć podlega uregulowaniu w drodze odrębnych wytycznych, a decyzję w tej sprawie podejmuje prodziekan ds. kształcenia. Zajęcia takie mogą być prowadzone wyłącznie w terminach określonych w § 3 jako „zdalnie”;

4)    weryfikacja efektów uczenia się odbywa się w tym samym trybie, co tryb prowadzenia danej formy zajęć, chyba, że tryb ten został określony inaczej w karcie przedmiotu lub w informacji sformułowanej i przekazanej studentom przez prowadzących zajęcia na początku zajęć zgodnie z wymogami określonymi w § 14 ust. 2 Regulaminu studiów w Politechnice Łódzkiej o warunkach przeprowadzania sprawdzianów uzyskania efektów uczenia się;

5)    podział na grupy zajęciowe powinien zostać dokonany zgodnie z zapisami § 59 ust. 1 Regulaminu pracy w Politechnice Łódzkiej (Zarządzenie Nr 45/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Politechnice Łódzkiej).

2.    Zajęcia na studiach niestacjonarnych:

1)    w trybie bezpośrednim z zastrzeżeniem pkt 3, na terenie Uczelni prowadzone są:

a)    wszystkie zajęcia wykładowe dla grup studentów o liczebności do 30 osób. Dopuszcza się przekroczenie tego limitu w przypadku objęcia zajęciami grupy dziekańskiej liczącej więcej niż 30 osób,

b)    wszystkie zajęcia ćwiczeniowe, projektowe, seminaria, zajęcia językowe, prowadzone w grupach o liczebności do 30 osób. Dopuszcza się przekroczenie tego limitu w przypadku objęcia zajęciami grupy dziekańskiej liczącej więcej niż 30 osób,

c)    wszystkie zajęcia laboratoryjne,

d)    egzaminy kompetencyjne,

e)    egzaminy dyplomowe;

2)    pozostałe, niewymienione w pkt 1 zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość w sposób synchroniczny;

3)    zajęcia, niezależnie od ich formy prowadzone zgodnie z programem studiów i decyzjami prodziekana w trybie E-learningu prowadzone są zgodnie z tym trybem. W szczególnych, uzasadnionych merytorycznie przypadkach, dopuszcza się realizację zajęć określonych w pkt 1 lit. b i c w trybie zdalnym. Procedura zmiany trybu zajęć podlega uregulowaniu w drodze odrębnych wytycznych, a decyzję w tej sprawie podejmuje prodziekan ds. kształcenia. Zajęcia takie mogą być prowadzone wyłącznie w terminach określonych w § 3 jako „zdalnie”;

4)    weryfikacja efektów uczenia się odbywa się w tym samym trybie, co tryb prowadzenia danej formy zajęć, chyba, że tryb ten został określony inaczej w karcie przedmiotu lub w informacji sformułowanej i przekazanej studentom przez prowadzących zajęcia na początku zajęć zgodnie z wymogami określonymi w § 14 ust. 2 Regulaminu studiów w Politechnice Łódzkiej o warunkach przeprowadzania sprawdzianów uzyskania efektów uczenia się;

5)    podział na grupy zajęciowe powinien zostać dokonany zgodnie z zapisami § 59 ust. 1 Regulaminu pracy w Politechnice Łódzkiej (Zarządzenie Nr 45/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Politechnice Łódzkiej).

§ 3

Organizacja zajęć i odpowiednio tygodniowe plany zajęć dla odpowiednich form, dla wszystkich kierunków studiów I i II stopnia podlegać będą następującym zasadom:

1.    Zajęcia na studiach stacjonarnych:

1)    zajęcia w trybie zdalnym i bezpośrednim w Uczelni prowadzone będą wg następujących tygodniowych schematów:

a)    na I roku studiów pierwszego stopnia zajęcia na wszystkich kierunkach studiów realizowanych przez odpowiednie jednostki organizacyjne wg tabeli:

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

W1

zdalnie

w Uczelni

w Uczelni

w Uczelni

zdalnie

W2

zdalnie

zdalnie

w Uczelni

w Uczelni

w Uczelni

W3

zdalnie

w Uczelni

w Uczelni

w Uczelni

zdalnie

W4

w Uczelni

w Uczelni

w Uczelni

zdalnie

zdalnie

W5

w Uczelni

w Uczelni

w Uczelni

zdalnie

zdalnie

W6

w Uczelni

w Uczelni

w Uczelni

zdalnie

zdalnie

W7

zdalnie

w Uczelni

w Uczelni

w Uczelni

zdalnie

W8

zdalnie

w Uczelni

w Uczelni

zdalnie

w Uczelni

W9

zdalnie

w Uczelni

w Uczelni

w Uczelni

zdalnie

CPP

zdalnie

w Uczelni

w Uczelni

zdalnie

w Uczelni

IFE

zdalnie

w Uczelni

w Uczelni

w Uczelni

zdalnie

b)    na wyższych latach wszystkich kierunków studiów realizowanych przez wszystkie jednostki organizacyjne wg tabeli:

stopień

rok

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

I

II

w Uczelni

zdalnie

w Uczelni

w Uczelni

zdalnie

I

III

w Uczelni

zdalnie

zdalnie

w Uczelni

w Uczelni

I

IV

w Uczelni

w Uczelni

w Uczelni

zdalnie

w Uczelni

II

I

zdalnie

w Uczelni

w Uczelni

w Uczelni

zdalnie

II

II

w Uczelni

w Uczelni

w Uczelni

zdalnie

zdalnie

 

 

2)    dla optymalizacji wykorzystania czasu i zasobów lokalowych dopuszcza się możliwość zmiany trybu organizacji w określonych dniach z trybu zdalnego na zajęcia w Uczelni dla określonych grup studentów. Nie jest dopuszczalna zmiana z trybu zajęć w Uczelni na tryb zdalny ani łączenie obu trybów w danym dniu tygodnia dla tej samej grupy studentów. Decyzję w każdym przypadku podejmuje dziekan odpowiedzialny za realizację danego programu studiów. W przypadku programów studiów, które obejmują przedmioty realizowane przez jednostki organizacyjne inne niż wydział wiodący dla programu studiów, decyzje w sprawie organizacji zajęć podejmuje dziekan w konsultacji z kierownikami jednostek realizujących te przedmioty.

2.    Zajęcia na studiach niestacjonarnych:

1)    zajęcia w trybie zdalnym i bezpośrednim w Uczelni prowadzone są wg semestralnego schematu zjazdów:

zjazd

sobota

niedziela

I

w Uczelni

w Uczelni

II

w Uczelni

zdalnie

III

w Uczelni

zdalnie

IV

w Uczelni

zdalnie

V

w Uczelni

zdalnie

VI

w Uczelni

zdalnie

VII

w Uczelni

zdalnie

VIII

w Uczelni

zdalnie

IX

w Uczelni

zdalnie

X

w Uczelni

zdalnie

2)    dla optymalizacji wykorzystania czasu i zasobów lokalowych dopuszcza się możliwość zmiany trybu organizacji w określonych dniach zjazdowych z trybu zdalnego na zajęcia w Uczelni dla określonych grup studentów. Nie jest dopuszczalna zmiana z trybu zajęć w Uczelni na tryb zdalny ani łączenie obu trybów w danym dniu zjazdu dla tej samej grupy studentów. Decyzję w każdym przypadku podejmuje dziekan odpowiedzialny za realizację danego programu studiów. W przypadku programów studiów, które obejmują przedmioty realizowane przez jednostki organizacyjne inne niż wydział wiodący dla programu studiów, decyzje w sprawie organizacji zajęć podejmuje dziekan w konsultacji z kierownikami jednostek realizujących te przedmioty.

§ 4

Tryb prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich i w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej podlegać będzie następującym zasadom:

1)    w trybie bezpośrednim z zastrzeżeniem pkt 5, na terenie Uczelni prowadzone są:

a)    wszystkie formy zajęć dla grup uczestników o liczebności do 30 osób,

b)    wszystkie formy weryfikacji efektów uczenia, chyba, że tryb ten został określony inaczej w karcie przedmiotu lub w informacji sformułowanej i przekazanej studentom przez prowadzących zajęcia na początku zajęć;

2)    pozostałe, niewymienione w pkt 1 zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość w sposób synchroniczny;

3)    zajęcia, niezależnie od ich formy realizowane zgodnie z programem studiów w trybie E-learningu prowadzone są zgodnie z tym trybem;

4)    sposób organizacji zajęć powinien uwzględnić zasadę nie łączenia trybu zdalnego i trybu zajęć w Uczelni w danym dniu dla tej samej grupy doktorantów;

5)    w szczególnych przypadkach dopuszcza się wnioskowanie do Dyrektora ISD o wyrażenie pozwolenia na realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 5

Tryb prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych i pozostałych formach kształcenia podlegać będzie następującym zasadom:

1)    w trybie bezpośrednim z zastrzeżeniem pkt 6, na terenie Uczelni prowadzone są:

a)    wszystkie zajęcia wykładowe dla grup uczestników o liczebności do 30 osób. W szczególnych przypadkach za zgodą kierownika studiów podyplomowych/kursu/szkolenia dopuszcza się przekroczenie tego limitu,

b)    wszystkie zajęcia ćwiczeniowe, projektowe, seminaria prowadzone w grupach o liczebności do 30 osób; w szczególnych przypadkach za zgodą kierownika studiów podyplomowych/kursu/szkolenia dopuszcza się przekroczenie tego limitu,

c)    wszystkie zajęcia laboratoryjne;

2)    pozostałe, niewymienione w pkt 1 zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość w sposób synchroniczny;

3)    zajęcia, niezależnie od ich formy realizowane zgodnie z programem studiów w trybie E-learningu prowadzone są zgodnie z tym trybem;

4)    weryfikacja efektów uczenia się odbywa się w tym samym trybie co tryb prowadzenia danej formy zajęć, chyba, że tryb ten został określony inaczej w karcie przedmiotu lub w informacji sformułowanej i przekazanej uczestnikom danej formy kształcenia przez prowadzących zajęcia na początku zajęć;

5)    sposób organizacji zajęć powinien uwzględnić zasadę nie łączenia trybu zdalnego i trybu zajęć w Uczelni w danym dniu dla tej samej grupy uczestników kształcenia;

6)    w szczególnych przypadkach dopuszcza się wnioskowanie do kierownika studiów podyplomowych/kursu/szkolenia o wyrażenie pozwolenia na realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 6

1.    Zajęcia realizowane na terenie Uczelni muszą być zorganizowane zgodnie z obowiązującymi decyzjami, zaleceniami i wytycznymi organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych właściwych podmiotów administracji państwowej, a także zarządzeń i komunikatów władz Politechniki Łódzkiej.

2.    Za zachowanie określonych w § 2-§ 5 zasad realizacji zajęć i zapewnienie warunków sanitarnych odpowiada dziekan.

3.    Przez dziekana, o którym mowa w niniejszym komunikacie, należy rozumieć także dyrektora kolegium dla programów studiów realizowanych w kolegium, Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej dla programów studiów realizowanych w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego, kierownika studiów doktoranckich, Dyrektora Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej, Dyrektora Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej, Dyrektora Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej, Dyrektora Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki, Dyrektora Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, kierownika studiów podyplomowych i kierownika kursu lub szkolenia.

§ 7

Zastrzega się możliwość dokonania w trakcie semestru zmian zasad realizacji zajęć określonych w § 2-§ 5 w przypadku wprowadzenia przez władze państwowe określonych ograniczeń funkcjonowania uczelni wywołanych zmianą sytuacji epidemicznej.

§ 8

Komunikat wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2021 r., z mocą obowiązującą od 1 października 2021 r.