Komunikat Nr 7/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 7 października 2021 r.

Komunikat wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 w Politechnice Łódzkiej.

 

Zasady zakwaterowania w domach studenckich Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2021/2022

 

 

1. Procedury związane z zakwaterowaniem:

1) student, który otrzymał miejsce w domu studenckim zobowiązany jest do zakwaterowania się w terminie wskazanym w Komunikacie Dyrektora Osiedla Akademickiego Politechniki Łódzkiej w sprawie zakwaterowań w domach studenckich w roku akademickim 2021/2022;

2) osoby, które nie mogą zakwaterować się w wymaganym terminie powinny o tym fakcie powiadomić właściwe administracje domów studenckich, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Kontakty do poszczególnych domów studenckich znajdują się na stronie internetowej Politechniki Łódzkiej pod adresem: https://p.lodz.pl/studenci/osiedle-akademickie-pl;

3) studenci, którzy zgłaszają się do zakwaterowania wchodzą pojedynczo do domu studenckiego, w którym zostało przyznane im miejsce;

4) na teren domu studenckiego może wejść tylko osoba uprawniona do zakwaterowania;

5) osoby oczekujące na zakwaterowanie mogą przebywać wyłącznie poza budynkiem domu studenckiego i zobowiązane są do zachowania minimum 1,5 m odstępu pomiędzy oczekującymi oraz zakrywania ust i nosa maseczkami;

6) wszystkie osoby wchodzące na teren domu studenckiego zobowiązane są do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk a także stosowania się do zasad obowiązujących mieszkańców domów studenckich w czasie epidemii COVID-19;

7) w celu sprawnego przeprowadzenia procesu kwaterowania student powinien przygotować wcześniej wypełnione druki: kwestionariusz i oświadczenia, które są dostępne na stronie Samorządu Studenckiego PŁ pod adresem: https://samorzad.p.lodz.pl/zakwaterowania;

8) student powinien zapoznać się z obowiązującym Regulaminem Porządkowym Domów Studenckich na Osiedlu Akademickim PŁ oraz zasadami uwzględniającymi przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Podpisując stosowne oświadczenia student zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania. Student korzysta z własnych przyborów piśmiennych;

9) do zakwaterowania mogą zgłosić się jedynie osoby, które:

a) nie mają dolegliwości zdrowotnych charakterystycznych dla zakażenia SARS-CoV-2 (gorączki, kaszlu, duszności),

b) w ciągu ostatnich 14 dni nie miały kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 lub z osobą przebywającą na kwarantannie,

c) nie są objęte kwarantanną;

10) osoba, u której występują objawy chorobowe nie bierze udziału w procesie kwaterowania i powinna niezwłocznie skontaktować się z lekarzem POZ. Osoba, która stwierdza u siebie objawy chorobowe powinna powiadomić administrację domu studenckiego, w którym zostało przyznane miejsce w celu ustalenia indywidualnego, późniejszego terminu zakwaterowania;

11) administracja domu studenckiego może odmówić zakwaterowania osoby, u której występują objawy chorobowe.

2. Zasady korzystania z domów studenckich Politechniki Łódzkiej:

1) studenci są kwaterowani w pokojach 1-osobowych i 2-osobowych;

2) mieszkańcy domów studenckich zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczkami ochronnymi we wszystkich częściach wspólnych domów studenckich, zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m oraz każdorazowo przy wchodzeniu do budynku dezynfekcji dłoni płynem odkażającym znajdującym się w dozownikach bezdotykowych wystawionych przy wejściach do budynków;

3) wprowadza się ograniczenia dotyczące liczby osób mogących przebywać w tym samym czasie w pomieszczeniach wspólnych, takich jak kuchnie i aneksy kuchenne, pralnie, suszarnie oraz ograniczenia dotyczące korzystania z windy. Informacja o dopuszczalnej liczbie osób mogących przebywać w danym pomieszczeniu będzie umieszczona w widocznym miejscu przy wejściu do pomieszczenia, np. na drzwiach wejściowych oraz wewnątrz pomieszczenia;

4) mieszkańcy mogą korzystać z pomieszczeń ogólnego użytku, takich jak: siłownie, salki bilardowe, salki fitness, salki klubowe, salki rekreacyjne, pokoje nauki, kreślarnie, sale telewizyjne, pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego. Przebywanie w ww. pomieszczeniach będzie możliwe jedynie po uprzednim pisemnym zgłoszeniu takiego zamiaru Radzie Mieszkańców danego Domu Studenta, prowadzącej rejestr ich wykorzystania;

5) w domach studenckich umieszczone są informacje o konieczności ścisłego przestrzegania określonych zasad dotyczących higieny podczas kaszlu i kichania, higieny rąk, unikania dotykania dłońmi ust i nosa, bezwzględnego unikania bliskiego kontaktu z osobami z objawami chorobowymi układu oddechowego. Studenci zobowiązani są do zapoznania się z ww. informacjami;

6) na terenie domów studenckich zabrania się organizowania imprez i zgromadzeń, a także przyjmowania gości niezamieszkałych w Osiedlu Akademickim;

7) w domach studenckich jest przeprowadzana regularna dezynfekcja części wspólnych, powierzchni takich jak poręcze, przyciski, windy itp.;

8) studentom, jeśli charakter sprawy nie wymaga osobistego kontaktu z pracownikami administracji zaleca się kontakt telefoniczny lub mailowy. W przypadku osobistego kontaktu z pracownikami domu studenckiego, studenci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

3. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia u mieszkańca domu studenckiego:

1) w przypadku zauważenia u siebie przez studenta niepokojących objawów (gorączka powyżej 38oC, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, utrata smaku i węchu), student powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie telefonicznie lub pocztą elektroniczną administrację domu studenckiego oraz skontaktować się lekarzem POZ;

2) od momentu zauważenia u siebie objawów zakażenia student jest zobowiązany do pozostania w swoim pokoju i nieopuszczania go do momentu uzyskania instrukcji działania od lekarza POZ;

3) w przypadku wystąpienia objawów ostrej infekcji dróg oddechowych, student przy opuszczaniu pokoju powinien zachować daleko idące środki ostrożności, zasłonić usta i nos maseczką, nie dotykać ogólnodostępnych powierzchni znajdujących się w budynku. Pomieszczenie, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zostaje wyłączone z funkcjonowania do czasu zdezynfekowania;

4) w przypadku skierowania przez odpowiednie służby do odbycia kwarantanny, student powinien o tym fakcie poinformować administrację domu studenckiego i zachowując wszelkie możliwe środki ostrożności, opuścić dom studencki i udać się do miejsca stałego zamieszkania lub miejsca przeznaczonego do odbywania kwarantanny.

4. Komunikat wchodzi w życie z dniem 7 października 2021 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2021 r.

prof. Krzysztof Jóźwik
rektor PŁ