Zarządzenie Nr 48/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 16 września 2021 r.

§ 1

Zobowiązuję, pracowników, studentów, uczestników studiów doktoranckich i doktorantów Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej, uczestników studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i innych form kształcenia prowadzonych w Politechnice Łódzkiej do przestrzegania zasad organizacji i uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych realizowanych na terenie Uczelni oraz zasad organizacji i uczestnictwa w pisemnych egzaminach i zaliczeniach przeprowadzanych w pomieszczeniach Uczelni określonych odpowiednio w Załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia tj. w:

 1. Zaleceniach dla organizatorów zajęć dydaktycznych realizowanych na terenie Politechniki Łódzkiej (Załącznik nr 1);
 2. Zaleceniach dla organizatorów w sprawie warunków przeprowadzania egzaminów, zaliczeń i konsultacji w pomieszczeniach Politechniki Łódzkiej (Załącznik nr 2);
 3. Zasadach uczestnictwa studentów, uczestników studiów doktoranckich i doktorantów Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej, uczestników studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i innych form kształcenia w zajęciach dydaktycznych realizowanych na terenie Politechniki Łódzkiej (Załącznik nr 3);
 4. Zasadach uczestnictwa studentów, uczestników studiów doktoranckich i doktorantów Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej, uczestników studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w egzaminach i zaliczeniach oraz konsultacjach przeprowadzanych w pomieszczeniach Politechniki Łódzkiej (Załącznik nr 4).

§ 2
Wprowadzam w budynkach Politechniki Łódzkiej obowiązek stałego zakrywania ust i nosa środkami ochronnymi, których nakaz noszenia wynika z aktualnie obowiązujących powszechnie przepisów , przez studentów, uczestników studiów doktoranckich i doktorantów Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej, uczestników studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i innych form kształcenia.
 

§ 3

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych administracji rektorskiej i kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni merytorycznie odpowiedzialnych za organizację zajęć dydaktycznych do bieżącego monitorowania aktualnie obowiązujących powszechnie przepisów określających wymogi sanitarne organizacji zajęć w Uczelni i odpowiedniej aktualizacji, uszczegółowienia i stosowania wymogów określonych w Załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Traci moc:

 1. Zarządzenie Nr 48/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie organizacji i uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz organizacji i uczestnictwa w egzaminach, zaliczeniach i konsultacjach przeprowadzanych w pomieszczeniach Politechniki Łódzkiej w warunkach wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii COVID-19.
 2. Zarządzenie Nr 9/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 48/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 17 września 2020r. w sprawie organizacji i uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz organizacji i uczestnictwa w egzaminach, zaliczeniach i konsultacjach przeprowadzanych w pomieszczeniach Politechniki Łódzkiej w warunkach wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii COVID-19.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września 2021 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2021 r.

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 48/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 16 września 2021 r.
w sprawie organizacji i uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz organizacji i uczestnictwa
w egzaminach, zaliczeniach i konsultacjach przeprowadzanych w pomieszczeniach Politechniki Łódzkiej
w warunkach wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii COVID-19

ZALECENIA DLA ORGANIZATORÓW ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH NA TERENIE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

 1. Przy wejściach do budynków Uczelni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne lub konsultacje nauczycieli należy umieścić komunikat w języku polskim i w języku angielskim nakazujący wchodzącym uczestnikom zajęć i osobom postronnym zastosowanie w celu zakrywania ust i nosa środków ochronnych, których nakaz noszenia wynika z aktualnie obowiązujących powszechnie przepisów  oraz zdezynfekowanie rąk przed wejściem do budynku i każdorazowo przed wejściem do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia lub konsultacje. Przez „Uczestnika zajęć” w niniejszych zaleceniach rozumie się studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych, kursu, szkolenia i uczestnika innych form kształcenia odbywającego zajęcia w Uczelni.
 2. Przy wejściach do budynków Uczelni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne lub konsultacje nauczycieli należy umieścić pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk. Obok urządzenia z płynem do dezynfekcji rąk należy zamieścić instrukcję użycia środka dezynfekującego oraz instrukcję prawidłowego zakładania wymaganych środków ochronnych.
 3. Przy wejściach do budynków Uczelni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne lub konsultacje nauczycieli oraz przy wejściach do sal, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne należy umieścić kosze na odpady z przeznaczeniem na zużyte środki ochrony.
 4. Na terenie budynku należy przestrzegać zasady zachowania dystansu społecznego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi powszechnie przepisami. Obowiązuje zakaz gromadzenia się na korytarzach, które służą wyłącznie do przemieszczania się z zachowaniem obowiązujących odstępów między osobami. W szczególności należy dopilnować by osoby oczekujące na wejście do sal zachowały bezpieczną odległość od siebie wynikającą z aktualnie obowiązujących powszechnie przepisów. 
 5. Zajęcia dydaktyczne mogą być przeprowadzane, w warunkach lokalowych i w grupach o liczebnościach wynikających z aktualnie obowiązujących powszechnie przepisów.
 6. Uczestnicy zajęć dydaktycznych odbywających się w budynkach Politechniki Łódzkiej mają bezwarunkowy obowiązek zakrywania ust i nosa przy użyciu środków ochronnych, których nakaz noszenia wynika z aktualnie obowiązujących powszechnie przepisów. Uczelnia nie zapewnia wyposażenia uczestników zajęć w te środki ochrony.
 7. Sale, w których odbywają się zajęcia należy otwierać odpowiednio wcześniej, aby ograniczyć możliwość gromadzenia się osób podczas wchodzenia do sal.
 8. Wchodzenie do sali i zajmowanie miejsc oraz opuszczanie sali po zakończeniu zajęć powinno odbywać się pojedynczo.
 9. Nie należy dopuszczać, aby osoby postronne zostały wpuszczone do sal, w których odbywają się zajęcia.
 10. Bezpośrednio przed lub w każdej sali, w której odbywają się zajęcia powinien być dostępny płyn do dezynfekcji rąk. Dezynfekcja rąk przed wejściem do sali jest obowiązkowa. 
 11. Prowadzący zajęcia są zobowiązani do sporządzania każdorazowo listy obecności uczestników na zajęciach. Listy obecności przechowuje prowadzący przez okres co najmniej 15 miesięcy.
 12. Prowadzący zajęcia podczas poruszania się po sali powinni mieć zakryte usta i nos, stosując do tego celu środki ochronne, których nakaz noszenia wynika z aktualnie obowiązujących powszechnie przepisów.
 13. Sale zajęć należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich uczestników zajęć, oraz po zajęciach, dbając o zapewnienie komfortu osób uczestniczących w zajęciach.
 14. Zaleca się zapewnienie uczestnikom zajęć możliwości krótkotrwałego opuszczenia pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia na okres 15 minutowych przerw w zajęciach, w odstępach maksymalnie co 45 minut. Dodatkowo takie przerwy w zajęciach należy wykorzystać do przewietrzenia pomieszczeń.
 15. Powierzchnie stolików i twarde powierzchnie siedzisk oraz inne przedmioty używane przez uczestników zajęć oraz prowadzących zajęcia (np. włączniki światła, markery do tablic, klawiatury, myszki itp.) powinny być dezynfekowane przy użyciu odpowiednich środków przed każdym użyciem sali. Należy zwrócić szczególną uwagę na elektroniczne elementy wyposażenia sal, które mogą być użytkowane przez uczestników zajęć lub prowadzących zajęcia (np. klawiatury, myszki itp.), których nie należy czyścić środkami mogącymi powodować zwarcie lub uszkodzenie sprzętu. Jeżeli nie istnieje możliwość dezynfekcji ww. powierzchni należy stosować dodatkowe środki ochrony (np. jednorazowe wymienne folie na klawiatury lub myszki) bądź zapewnić jednorazowe rękawiczki ochronne (nitrylowe lub winylowe) dla pracowników oraz uczestników zajęć. Nie dopuszcza się stosowania rękawiczek lateksowych, gdyż mogą powodować alergie skórne. Dysponenci budynków wyznaczą pracowników dokonujących dezynfekcji pomieszczeń.
 16. Sprzęt, który należy obsługiwać w rękawiczkach ochronnych należy wyraźnie oznakować.
 17. W przypadku zajęć, podczas których korzysta się z komputerów Uczelni istnieje możliwość korzystania z własnego sprzętu uczestników (np. klawiatur, myszek itp.) o ile pozwalają na to warunki techniczne.

 
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 48/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 16 września 2021 r.
w sprawie organizacji i uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz organizacji i uczestnictwa
w egzaminach, zaliczeniach i konsultacjach przeprowadzanych w pomieszczeniach Politechniki Łódzkiej
w warunkach wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii COVID-19

ZALECENIA DLA ORGANIZATORÓW W SPRAWIE WARUNKÓW PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW, ZALICZEŃ I KONSULTACJI W POMIESZCZENIACH
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
Grupowe pisemne zaliczenia i egzaminy

 1. Egzaminy i zaliczenia pisemne mogą być przeprowadzane w audytoriach, salach dydaktycznych i salach laboratoryjnych Politechniki Łódzkiej pod warunkiem zachowania odpowiednich, wynikających z aktualnie obowiązujących powszechnie przepisów , odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i prowadzącym zaliczenie. Liczba osób przebywających jednocześnie w sali nie może przekraczać liczebności wynikającej z aktualnie obowiązujących powszechnie przepisów.
 2. Należy dopilnować by osoby oczekujące na wejście do sali zachowały bezpieczną odległość od siebie wynikającą z aktualnie obowiązujących powszechnie przepisów.
 3. Sale należy otwierać odpowiednio wcześniej, aby ograniczyć możliwość gromadzenia się osób podczas wchodzenia do sal.
 4. Nie należy dopuszczać, aby osoby postronne zostały wpuszczone do sal, w których odbywa się zaliczenie lub egzamin.
 5. Wchodzenie do sali i zajmowanie miejsc oraz opuszczanie sali po zakończeniu zaliczenia powinno odbywać się pojedynczo.
 6. Przy wejściach do sal, w których odbywają się zaliczenia należy umieścić kosze na odpady z przeznaczeniem na zużyte środki ochrony.
 7. Bezpośrednio przed lub w każdej sali, w której odbywa się zaliczenie powinien być dostępny płyn do dezynfekcji rąk. Dezynfekcja rąk przed wejściem do sali jest obowiązkowa.
 8. Wymaga się by zdający przez cały czas trwania zaliczenia lub egzaminu stosowali w celu zakrywania ust i nosa środki ochronne, których nakaz noszenia wynika z aktualnie obowiązujących powszechnie przepisów. Uczelnia nie zapewnia wyposażenia zdających w te środki ochrony.
 9. Prowadzący egzamin i nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali powinni mieć zakryte usta i nos stosując środki ochronne, których nakaz noszenia wynika z aktualnie obowiązujących powszechnie przepisów.
 10. Zaleca się, aby arkusze egzaminacyjne zostały rozłożone na stołach przed wejściem zdających na salę.
 11. Pisemne prace zaliczeniowe należy zbierać do pojemnika, unikając kontaktu bezpośredniego przy przekazywaniu prac.
 12. 1Osoby, które nie mogą wziąć udziału w egzaminie lub zaliczeniu z powodów zdrowotnych są obowiązane w celu usprawiedliwienia nieobecności do przedłożenia dokumentu potwierdzającego konieczność unikania kontaktów wystawionego przez uprawniony podmiot (państwowy inspektor sanitarny, lekarz).
 13. Prowadzący są zobowiązani do sporządzania każdorazowo listy obecności osób uczestniczących w zaliczeniu lub egzaminie. Listy obecności przechowuje prowadzący przez okres co najmniej 15 miesięcy.
 14. Sale, w których odbywa się zaliczenie lub egzamin należy przewietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających oraz po zaliczeniu, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
 15. Powierzchnie stolików i twarde powierzchnie siedzisk wykorzystywane w czasie zaliczenia, a także miejsca często używane (np. klamki, włączniki światła itp.) powinny być dezynfekowane przy użyciu płynnych środków dezynfekujących przed każdym użyciem sali.

 
Indywidualne ustne egzaminy, zaliczenia i konsultacje

 1. Należy dopilnować by osoby oczekujące na wejście do sali egzaminacyjnej lub pokoju konsultacji zachowały bezpieczną odległość od siebie, wynikającą z aktualnie obowiązujących powszechnie przepisów,
 2. Egzaminy, zaliczenia i konsultacje ustne mogą być przeprowadzane w pomieszczeniach dydaktycznych, pokojach konsultacji itp. pod warunkiem zachowania odpowiedniego odstępu pomiędzy uczestnikiem i prowadzącym egzamin, zaliczenie lub konsultacje, wynikającego z aktualnie obowiązujących powszechnie przepisów.
 3. W bezpośrednim sąsiedztwie sal, w których odbywają się egzaminy, zaliczenia lub konsultacje należy rozmieścić kosze na odpady z przeznaczeniem na zużyte środki ochrony.
 4. Nauczyciel i uczestnik w czasie przebywania we wspólnym pomieszczeniu powinni mieć zakryte usta i nos stosując środki ochronne, których nakaz noszenia wynika z aktualnie obowiązujących powszechnie przepisów. Uczelnia nie zapewnia tych środków ochrony dla zdających lub konsultowanych.
 5. Każdorazowo przed i po przeprowadzonym spotkaniu uczestnik i nauczyciel powinni dokonać dezynfekcji rąk. 
 6. Nie należy dopuszczać, aby osoby postronne zostały wpuszczone do sal, w których prowadzone jest zaliczenie, egzamin lub konsultacje.
 7. Nauczyciel prowadzący egzamin, zaliczenie lub konsultacje i uczestnik powinni korzystać każdy wyłącznie z własnych przyborów piśmiennych.
 8. Powierzchnie stolików i twarde powierzchnie siedzisk wykorzystywane w czasie spotkania, a także miejsca często używane (np. klamki, włączniki światła itp.) powinny być dezynfekowane przy użyciu płynnych środków dezynfekujących bezpośrednio po każdym indywidualnym spotkaniu.
 9. Pomieszczenie należy wietrzyć każdorazowo przed i bezpośrednio po zakończeniu spotkania.
 10. Osoby, które nie mogą wziąć udziału w egzaminie lub zaliczeniu z powodów zdrowotnych są obowiązane w celu usprawiedliwienia nieobecności do przedłożenia dokumentu potwierdzającego konieczność unikania kontaktów wystawionego przez uprawniony podmiot (państwowy inspektor sanitarny, lekarz).
 11. Prowadzący są zobowiązani do sporządzania wykazu osób uczestniczących w zaliczeniu, egzaminie lub konsultacji. Wykaz prowadzący przechowuje przez okres co najmniej 15 miesięcy.

 
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 48/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 16 września 2021 r.
w sprawie organizacji i uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz organizacji i uczestnictwa
w egzaminach, zaliczeniach i konsultacjach przeprowadzanych w pomieszczeniach Politechniki Łódzkiej
w warunkach wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii COVID-19

ZASADY UCZESTNICTWA STUDENTÓW, UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH
I DOKTORANTÓW INTERDYSCYPLINARNEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, UCZESTNIKÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW, SZKOLEŃ I INNYCH FORM KSZTAŁCENIA W ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH
NA TERENIE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

 1. W pomieszczeniach ogólnodostępnych budynków Politechniki Łódzkiej obowiązują zasady zakrywania ust i nosa przy użyciu środków ochronnych, których nakaz noszenia wynika z aktualnie obowiązujących powszechnie przepisów .
 2. Podczas zajęć w sali mogą przebywać wyłącznie uczestnicy zajęć (zgodnie z planem zajęć) i nauczyciele prowadzący zajęcia. Liczba osób w sali nie może przekraczać liczebności wynikającej z aktualnie obowiązujących powszechnie przepisów.
 3. W zajęciach organizowanych na terenie Uczelni może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 4. W zajęciach organizowanych na terenie Uczelni nie może uczestniczyć osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 5. Osoby, które nie mogą wziąć udziału w obowiązkowych zajęciach z powodów wymienionych w pkt 3 i 4 są obowiązane w celu usprawiedliwienia nieobecności do przedłożenia dokumentu potwierdzającego konieczność unikania kontaktów wystawionego przez uprawniony podmiot (państwowy inspektor sanitarny, lekarz).
 6. Osoby biorące udział w zajęciach są zobowiązane do posiadania własnych środków ochronnych zasłaniających usta i nos, określonych w aktualnie obowiązujących powszechnie przepisach. Uczelnia nie zapewnia tych środków ochrony dla uczestników zajęć. Osoby bez ww. środków nie będą wpuszczane na zajęcia, co jest traktowane jako nieobecność na zajęciach. 
 7. Zużyte środki ochronne należy wyrzucać do koszy znajdujących się przy wejściach do budynków Uczelni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne lub konsultacje nauczycieli oraz przy wejściach do sal, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.
 8. Prowadzący zajęcia podczas poruszania się po sali powinni mieć zakryte usta i nos środkami ochronnymi, określonymi w aktualnie obowiązujących powszechnie przepisach.
 9. Na zajęcia należy stawić się z wyprzedzeniem.
 10. Czekając na wejście do sali uczestnicy zajęć mają obowiązek zachowania odpowiedniego odstępu, wynikającego z aktualnie obowiązujących powszechnie przepisów oraz zakrywania ust i nosa środkami ochronnymi, określonymi w aktualnie obowiązujących powszechnie przepisach.
 11. Bezpośrednio przed wejściem do sali należy dokonać dezynfekcji rąk przy użyciu płynu dezynfekującego zapewnionego przez Uczelnię.
 12. Do sali, w której odbywają się zajęcia uczestnicy zajęć wchodzą pojedynczo, na zaproszenie prowadzącego i zajmują wskazane przez prowadzącego miejsca. Nie jest możliwy samodzielny wybór i zmiana miejsc oraz przemieszczanie się po sali w trakcie trwania zajęć.
 13. Uczestnicy zajęć korzystają wyłącznie z własnych materiałów i przyborów (linijki, cyrkla, kalkulatora itd.).
 14. W przypadku zajęć, podczas których korzysta się z komputerów Uczelni, istnieje możliwość korzystania z własnego sprzętu przez uczestników (np. klawiatur, myszek itp.) o ile pozwalają na to warunki techniczne.
 15. Opuszczanie sali po zakończeniu zajęć odbywa się wg wskazań prowadzącego.
 16. Uczestnicy zajęć nie mogą przebywać w salach poza okresem prowadzenia zajęć, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 48/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 16 września 2021 r.
w sprawie organizacji i uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz organizacji i uczestnictwa
w egzaminach, zaliczeniach i konsultacjach przeprowadzanych w pomieszczeniach Politechniki Łódzkiej
w warunkach wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii COVID-19

ZASADY UCZESTNICTWA STUDENTÓW, UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH I DOKTORANTÓW INTERDYSCYPLINARNEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, UCZESTNIKÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ W EGZAMINACH I ZALICZENIACH ORAZ KONSULTACJACH PRZEPROWADZANYCH W POMIESZCZENIACH POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Grupowe zaliczenia i egzaminy pisemne

 1. W egzaminie lub zaliczeniu może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. W egzaminie lub zaliczeniu nie może uczestniczyć osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Osoby, które nie mogą wziąć udziału w egzaminie lub zaliczeniu z powodów wymienionych w pkt 1 i 2 są obowiązane w celu usprawiedliwienia nieobecności do przedłożenia dokumentu potwierdzającego konieczność unikania kontaktów wystawionego przez uprawniony podmiot (państwowy inspektor sanitarny, lekarz).
 4. Podczas egzaminu lub zaliczenia w sali mogą przebywać wyłącznie zdający i nauczyciel przeprowadzający egzamin/zaliczenie. Liczba osób w sali nie może przekraczać liczebności wynikającej z aktualnie obowiązujących powszechnie przepisów.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów (linijki, cyrkla, kalkulatora itd.).
 6. Zdający są zobowiązani do posiadania i stosowania przez cały czas trwania egzaminu lub zaliczenia własnych środków ochrony zasłaniających usta i nos, określonych w aktualnie obowiązujących powszechnie przepisach . Uczelnia nie zapewnia tych środków ochrony. Osoby bez ww. środków nie będą wpuszczone do sali egzaminacyjnej, co będzie traktowane jako nieobecność na egzaminie lub zaliczeniu.
 7. 7Zużyte środki ochronne należy wyrzucać do koszy znajdujących się przy wejściach do budynków Uczelni, w których odbywają się egzaminy oraz przy wejściach do sal, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne
 8. Na egzamin należy stawić się z wyprzedzeniem.
 9. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni, wynikający z aktualnie obowiązujących powszechnie przepisów, odstęp oraz mają zakryte usta i nos środkami ochronnymi określonymi w aktualnie obowiązujących powszechnie przepisach.
 10. Bezpośrednio przed wejściem do sali należy dokonać dezynfekcji rąk przy użyciu płynu dezynfekującego zapewnionego przez Uczelnię.
 11. Do sali egzaminacyjnej zdający wchodzą pojedynczo, na zaproszenie prowadzącego i zajmują wskazane przez prowadzącego miejsca. Nie jest możliwy samodzielny wybór i zmiana miejsc oraz przemieszczanie się po sali w trakcie egzaminu lub zaliczenia.
 12. Prowadzący egzamin lub zaliczenie i nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni stosować środki ochronne określone w aktualnie obowiązujących powszechnie przepisach.
 13. Opuszczanie miejsc i sali egzaminacyjnej po zakończeniu egzaminu lub zaliczenia odbywa się wg wskazań prowadzącego.
 14. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej poza okresem egzaminu lub zaliczenia, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc.

Indywidualne egzaminy i zaliczenia ustne, konsultacje bezpośrednie

 1. W spotkaniu może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. W spotkaniu nie może uczestniczyć osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Osoby, które nie mogą wziąć udziału w egzaminie lub zaliczeniu z powodów wymienionych w pkt 1 i 2 są obowiązane w celu usprawiedliwienia nieobecności do przedłożenia dokumentu potwierdzającego konieczność unikania kontaktów wystawionego przez uprawniony podmiot (państwowy inspektor sanitarny, lekarz).
 4. Podczas spotkania w pomieszczeniu mogą przebywać wyłącznie osoba zdająca lub konsultowana i nauczyciel prowadzący egzamin, zaliczenie lub konsultacje.
 5. Bezpośrednio przed wejściem do sali należy dokonać dezynfekcji rąk przy użyciu płynu dezynfekującego.
 6. Osoby przystępujące do egzaminu, zaliczenia lub konsultacji są zobowiązane do posiadania i stosowania własnych środków zasłaniających usta i nos, określonych w aktualnie obowiązujących powszechnie przepisach. Uczelnia nie zapewnia tych środków ochrony. Osoby bez ww. środków nie będą wpuszczone do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin/zaliczenie/konsultacja, co będzie traktowane jako nieobecność na egzaminie/ zaliczeniu.
 7. Zużyte środki ochronne należy wyrzucać do koszy znajdujących się przy wejściach do budynków Uczelni, w których odbywają się egzaminy lub konsultacje nauczycieli oraz przy wejściach do sal, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.
 8. Każda osoba uczestnicząca w spotkaniu korzysta z własnych materiałów i przyborów (linijki, cyrkla, kalkulatora itd.).