Komunikat Nr 1/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 10 stycznia 2022 r.

Wprowadzam następujące zasady postępowania obowiązujące pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej w przypadku podejrzenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz stwierdzenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2:

Rozdział 1

DEFINICJE

§ 1

Na potrzeby niniejszego komunikatu wprowadza się następujące definicje:

1) bezpośredni przełożony – w przypadku pracownika – Rektor/Dziekan/Dyrektor/Kierownik jednostki organizacyjnej Politechniki Łódzkiej, natomiast w przypadku studenta/doktoranta odpowiednio właściwy Prodziekan ds. studenckich;

2) Prodziekan ds. studenckich – Prodziekan ds. studenckich, Dyrektor kolegium dla studentów kolegium, Dyrektor Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej dla doktorantów Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej oraz Kierownik studiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich;

3) bliski kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2:

a) przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,

b) bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, np. podanie ręki,

c) bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19, np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej,

d) przebywanie w tym samym pomieszczeniu, co chory z COVID-19, przez co najmniej 15 minut, np. w sali wykładowej, sali konferencyjnej, pomieszczeniu pracy biurowej;

4) osoba z bliskiego kontaktu – osoba, która miała bliski kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 w okresie 3 dni poprzedzających dzień zlecenia wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 u osoby zakażonej;

5) kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, które jest nakładane przez uprawnione do tego jednostki (Państwowa Inspekcja Sanitarna);

6) izolacja w warunkach domowych – odosobnienie osoby, u której stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, nakładane przez uprawnione do tego jednostki (Państwowa Inspekcja Sanitarna);

7) samoizolacja w warunkach domowych – samoodosobnienie osoby w domu z powodu wystąpienia u niej objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2, będące wynikiem polecenia wydanego przez bezpośredniego przełożonego. Samoizolacja w warunkach domowych odbywa się w okresie od otrzymania polecenia wydanego przez bezpośredniego przełożonego do czasu skierowania/rejestracji na test na obecność wirusa SARS-CoV-2;

8) praca zdalna – wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania, np. w domu;

9) nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – nauka przy użyciu metod i technik wykorzystujących infrastrukturę i oprogramowanie zapewniające synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia;

10) samoobserwacja – działanie polegające na samodzielnej obserwacji stanu swojego zdrowia, pod kątem mogących pojawić się objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2, przez osoby z bliskiego kontaktu, na które służby sanitarne nie nałożyły kwarantanny.

Rozdział 2

PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

§ 2

Pracownik z objawami zakażenia wirusem SARS-CoV-2

1. Pracownik, u którego wystąpiły objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, powinien niezwłocznie wykonać następujące czynności:

1) poinformować bezpośredniego przełożonego, w miarę możliwości bezkontaktowo (telefonicznie i/lub pocztą e-mail), o podejrzeniu zakażenia wirusem;

2) najpóźniej w ciągu 24 godzin skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu w celu umówienia i odbycia konsultacji/wizyty lekarskiej i/lub zarejestrować się na wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 poprzez portal: https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa.

2. Bezpośredni przełożony pracownika, powinien niezwłocznie wykonać następujące czynności:

1) wydać pracownikowi polecenie jak najszybszego (najpóźniej w ciągu 24 godzin) kontaktu z lekarzem w celu umówienia się i odbycia konsultacji/wizyty lekarskiej i/lub samodzielnej rejestracji na wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 poprzez portal: https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa;

2) wydać pracownikowi polecenie samoizolacji w warunkach domowych oraz ograniczenie kontaktów do minimum (domownicy);

3) wydać pracownikowi polecenie świadczenia pracy w sposób zdalny, jeżeli stan zdrowia pracownika i charakter wykonywanej przez niego pracy na to pozwalają.

3. Pracownikowi skierowanemu na samoizolację w warunkach domowych w okresie od wystąpienia objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do czasu skierowania na test przysługuje pełne wynagrodzenie.

§ 3

Pracownik skierowany na wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2

1. Pracownik, który został skierowany na wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 powinien niezwłocznie wykonać następujące czynności:

1) poinformować bezpośredniego przełożonego telefonicznie i/lub pocztą e-mail o zleconym mu teście na obecność wirusa SARS-CoV-2;

2) przekazać bezpośredniemu przełożonemu informację o osobach z bliskiego kontaktu z Politechniki Łódzkiej, z którymi miał kontakt przez 3 dni poprzedzające dzień zlecenia wykonania testu;

3) wykonać test na obecność wirusa SARS-CoV-2;

4) pozostać w domu do czasu otrzymania wyniku testu (w okresie od skierowania na test do czasu otrzymania wyniku testu pracownik zostaje objęty przez służby sanitarne kwarantanną);

5) może wystąpić z wnioskiem do bezpośredniego przełożonego o wyrażenie zgody na świadczenie pracy zdalnej.

2. Bezpośredni przełożony pracownika powinien niezwłocznie:

1) wydać pracownikowi polecenie świadczenia pracy zdalnej, jeżeli pracownik o to wnioskował oraz jeżeli stan zdrowia pracownika i charakter wykonywanej przez niego pracy na to pozwala;

2) ustalić listę pracowników/studentów/doktorantów Politechniki Łódzkiej będących osobami z bliskiego kontaktu dla pracownika (lista powinna zawierać imiona, nazwiska, telefony kontaktowe wskazanych osób).

3. Pracownikowi skierowanemu na test na obecność wirusa SARS-CoV-2 w okresie od wystawienia skierowania na test do czasu otrzymania wyniku testu przysługuje wynagrodzenie wynikające z zasad wypłaty świadczeń chorobowych, a w przypadku świadczenia w tym okresie pracy zdalnej pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie.

§ 4

Pracownik z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2

1. Pracownik, który otrzymał pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 powinien:

1) niezwłocznie poinformować o nim bezpośredniego przełożonego telefonicznie i/lub pocztą e-mail;

2) stosować się do zaleceń lekarzy oraz służb sanitarnych;

3) jeżeli stan zdrowia oraz charakter pracy na to pozwala, będąc na izolacji w warunkach domowych może świadczyć pracę w sposób zdalny na swój wniosek i za zgodą bezpośredniego przełożonego (wówczas w okresie świadczenia pracy zdalnej pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie).

2. Pracownikowi, skierowanemu na izolację w warunkach domowych przez służby sanitarne, którego stan zdrowia lub charakter pracy wyklucza możliwość świadczenia pracy zdalnej, w okresie izolacji w warunkach domowych przysługuje wynagrodzenie wynikające z zasad wypłaty świadczeń chorobowych.

3. Bezpośredni przełożony pracownika powinien wykonać następujące czynności:

1) niezwłocznie przekazać informację o pozytywnym wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 u pracownika, o którym mowa w ust. 1 do Sztabu Antykryzysowego Politechniki Łódzkiej na adres office.vrector.students@adm.p.lodz.pl;

2) na pisemną prośbę Sztabu Antykryzysowego Politechniki Łódzkiej przekazać na adres office.vrector.students@adm.p.lodz.pl listę, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 niniejszego komunikatu;

3) niezwłocznie zawiadomić bezpośrednich przełożonych osób ujętych na liście, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 niniejszego komunikatu, o tym, że miały one bliski kontakt z osobą, która ma pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 i powinny postępować zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozdziale 5 niniejszego komunikatu;

4) wydać decyzję w przedmiocie świadczenia pracy w sposób zdalny w okresie izolacji w warunkach domowych jeśli pracownik przedłożył taki wniosek;

5) w ciągu 3 dni roboczych od momentu powrotu pracownika do pracy przekazać informację w jaki sposób pracownik świadczył pracę w okresie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych do Działu Analizy i Rachuby Płac PŁ na adres akp@adm.p.lodz.pl (przekazania informacji dokonuje się przesyłając wypełniony formularz stanowiący załącznik do niniejszego komunikatu). Informacji nie należy przekazywać w przypadku, gdy pracownik w pełnym okresie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych nie świadczył pracy.

§ 5

Pracownik z negatywnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2

1. Pracownik, który otrzymał negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 powinien:

1) niezwłocznie poinformować o nim bezpośredniego przełożonego telefonicznie i/lub pocztą e-mail;

2) wrócić do pracy na aktualnie obowiązujących zasadach.

2. Bezpośredni przełożony pracownika powinien w ciągu 3 dni od momentu powrotu pracownika do pracy przekazać informację w jaki sposób pracownik świadczył pracę w okresie kwarantanny (od dnia wydania skierowania na wykonanie testu na obecność SARS-CoV-2 do czasu otrzymania wyniku powyższego testu) do Działu Analizy i Rachuby Płac na adres akp@adm.p.lodz.pl (przekazania informacji dokonuje się przesyłając wypełniony formularz stanowiący załącznik do niniejszego komunikatu). Informacji nie należy przekazywać w przypadku, gdy pracownik w pełnym okresie kwarantanny nie świadczył pracy.

§ 6

Pracownicy kierowani na pracę zdalną zobligowani są do sporządzania dziennego sprawozdania ze swojej działalności zgodnie z zakresem obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska i przesyłania go bezpośredniemu przełożonemu za pomocą uczelnianej poczty elektronicznej.

§ 7

Pracownik jako osoba z bliskiego kontaktu

1. Osoba z bliskiego kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 powinna niezwłocznie wykonać czynności określone w § 19 ust. 1 niniejszego komunikatu.

2. Bezpośredni przełożony osoby z bliskiego kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 powinien niezwłocznie wykonać czynności określone w § 20 ust. 1 niniejszego komunikatu.

Rozdział 3

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

§ 8

Pracownik z objawami zakażenia wirusem SARS-CoV-2

1. Pracownik, u którego wystąpiły objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2 powinien niezwłocznie wykonać następujące czynności:

1) poinformować bezpośredniego przełożonego, w miarę możliwości bezkontaktowo (telefonicznie i/lub pocztą e-mail), o podejrzeniu zakażenia wirusem;

2) najpóźniej w ciągu 24 godzin skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu w celu umówienia i odbycia konsultacji/wizyty lekarskiej i/lub zarejestrować się na wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 poprzez portal: https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa.

2. Bezpośredni przełożony pracownika, powinien niezwłocznie wykonać następujące czynności:

1) wydać pracownikowi polecenie samoizolacji w warunkach domowych oraz jak najszybszego (najpóźniej w ciągu 24 godzin) kontaktu z lekarzem w celu umówienia się i odbycia konsultacji/wizyty lekarskiej i/lub samodzielnej rejestracji na wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 poprzez portal: https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa;

2) wydać pracownikowi polecenie samoizolacji w warunkach domowych oraz ograniczenie kontaktów do minimum (domownicy);

3) wydać pracownikowi polecenie świadczenia pracy zdalnej podczas samoizolacji w warunkach domowych wyłącznie jeżeli:

a) stan zdrowia pracownika na to pozwala;

b) charakter wykonywanej przez pracownika pracy na to pozwala;

c) w okresie samoizolacji w warunkach domowych, pracownik zgodnie z aktualnym planem miał prowadzić działalność dydaktyczną opierającą się wyłącznie na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i/oraz działalność naukowa jest możliwa do prowadzenia w tych dniach zdalnie.

3. W przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 2 pkt 3, a zatem braku możliwości świadczenia pracy zdalnej przez pracownika podczas samoizolacji w warunkach domowych, pracownik jest zobowiązany do odrobienia zaplanowanych zajęć dydaktycznych w innych terminach.

4. Pracownikowi skierowanemu na samoizolację w warunkach domowych w okresie od wystąpienia objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do czasu skierowania na test przysługuje pełne wynagrodzenie.

§ 9

Pracownik skierowany na wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2

1. Pracownik, który został skierowany na wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 powinien niezwłocznie wykonać następujące czynności:

1) poinformować bezpośredniego przełożonego telefonicznie i/lub pocztą e-mail o zleconym mu teście na obecność wirusa SARS-CoV-2;

2) przekazać bezpośredniemu przełożonemu informację o osobach z bliskiego kontaktu z Politechniki Łódzkiej, z którymi miał kontakt przez 3 dni poprzedzające dzień zlecenia wykonania testu;

3) wykonać test na obecność wirusa SARS-CoV-2;

4) pozostać w domu do czasu otrzymania wyniku testu (w okresie od skierowania na test do czasu otrzymania wyniku testu pracownik zostaje objęty przez służby sanitarne kwarantanną).

2. Pracownik może wystąpić z wnioskiem do bezpośredniego przełożonego o wyrażenie zgody na świadczenie pracy zdalnej w okresie kwarantanny wyłącznie, jeżeli:

1) jego stan zdrowia na to pozwala;

2) charakter wykonywanej przez niego pracy na to pozwala;

3) w dniach, o których mowa we wniosku pracownika o pracę zdalną, zgodnie z aktualnym planem miał prowadzić działalność dydaktyczną opierającą się wyłącznie na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i/oraz działalność naukowa jest możliwa do prowadzenia w tych dniach zdalnie.

3. Pracownikowi, skierowanemu na kwarantannę przez służby sanitarne, który nie może świadczyć pracy zdalnej w tym okresie z powodu niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 2 przysługuje wynagrodzenie wynikające z zasad wypłaty świadczeń chorobowych.

4. Bezpośredni przełożony pracownika powinien niezwłocznie:

1) wydać pracownikowi polecenie świadczenia pracy zdalnej jeżeli pracownik o to wnioskował (wniosek o pracę zdalną) oraz wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w ust. 2;

2) ustalić listę pracowników/studentów/doktorantów Politechniki Łódzkiej będących osobami z bliskiego kontaktu dla pracownika (lista powinna zawierać imiona, nazwiska, telefony kontaktowe wskazanych osób).

5. Pracownikowi skierowanemu na test na obecność wirusa SARS-CoV-2 w okresie od wystawienia skierowania na test do czasu otrzymania wyniku testu przysługuje wynagrodzenie wynikające z zasad wypłaty świadczeń chorobowych, a w przypadku świadczenia w tym okresie pracy zdalnej pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie.

§ 10

Pracownik z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2

1. Pracownik, który otrzymał pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 powinien:

1) niezwłocznie poinformować o nim bezpośredniego przełożonego telefonicznie i/lub pocztą e-mail;

2) stosować się do zaleceń lekarzy oraz służb sanitarnych.

2. Pracownik może wystąpić z wnioskiem do bezpośredniego przełożonego o wyrażenie zgody na świadczenie pracy zdalnej w okresie izolacji w warunkach domowych wyłącznie, jeżeli:

1) jego stan zdrowia na to pozwala;

2) charakter wykonywanej przez niego pracy na to pozwala;

3) w dniach, o których mowa we wniosku pracownika o pracę zdalną, zgodnie z aktualnym planem miał prowadzić działalność dydaktyczną opierającą się wyłącznie na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i/oraz działalność naukowa jest możliwa do prowadzenia w tych dniach zdalnie.

3. Pracownikowi, skierowanemu na izolację w warunkach domowych przez służby sanitarne, który nie może świadczyć pracy zdalnej w tym okresie z powodu niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 2 przysługuje wynagrodzenie wynikające z zasad wypłaty świadczeń chorobowych.

4. Bezpośredni przełożony pracownika powinien wykonać następujące czynności:

1) niezwłocznie przekazać informację o pozytywnym wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 u pracownika do Sztabu Antykryzysowego Politechniki Łódzkiej na adres office.vrector.students@adm.p.lodz.pl;

2) na pisemną prośbę Sztabu Antykryzysowego Politechniki Łódzkiej przekazać na adres office.vrector.students@adm.p.lodz.pl listę, o której mowa w § 9 ust. 4 pkt 2 niniejszego komunikatu;

3) niezwłocznie zawiadomić bezpośrednich przełożonych osób ujętych na liście, o której mowa w § 9 ust. 4 pkt 2 niniejszego komunikatu, o tym, że miały one bliski kontakt z osobą, która ma pozytywny wynik 

testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 i powinny postępować zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozdziale 5 niniejszego komunikatu;

4) wydać pracownikowi polecenie świadczenia pracy zdalnej jeżeli pracownik o to wnioskował (wniosek o pracę zdalną) oraz wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w ust. 2;

5) w ciągu 3 dni roboczych od momentu powrotu pracownika do pracy przekazać informację w jaki sposób pracownik świadczył pracę w okresie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych do Działu Analizy i Rachuby Płac na adres akp@adm.p.lodz.pl (przekazania informacji dokonuje się przesyłając wypełniony formularz stanowiący załącznik do niniejszego komunikatu). Informacji nie należy przekazywać w przypadku, gdy pracownik w pełnym okresie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych nie świadczył pracy.

§ 11

Pracownik z negatywnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2

1. Pracownik, który otrzymał negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 powinien:

1) niezwłocznie poinformować o nim bezpośredniego przełożonego telefonicznie i/lub pocztą e-mail;

2) wrócić do pracy na aktualnie obowiązujących zasadach.

2. Bezpośredni przełożony pracownika powinien w ciągu 3 dni roboczych od momentu powrotu pracownika do pracy przekazać informację w jaki sposób pracownik świadczył pracę w okresie kwarantanny (od dnia wydania skierowania na wykonanie testu na obecność SARS-CoV-2 do czasu otrzymania wyniku powyższego testu) do Działu Analizy i Rachuby Płac na adres akp@adm.p.lodz.pl (przekazania informacji dokonuje się przesyłając wypełniony formularz stanowiący załącznik do niniejszego komunikatu). Informacji nie należy przekazywać w przypadku, gdy pracownik w pełnym okresie kwarantanny nie świadczył pracy.

§ 12

Zasady pracy zdalnej nauczycieli akademickich

1. Świadczenie pracy zdalnej podczas samoizolacji w warunkach domowych jest możliwe na polecenie bezpośredniego przełożonego.

2. Świadczenie pracy zdalnej podczas kwarantanny i izolacji w warunkach domowych jest możliwe wyłącznie na wniosek pracownika i za zgodą bezpośredniego przełożonego. Do wniosku pracownik ma obowiązek załączyć aktualny plan zajęć dydaktycznych w okresie kwarantanny/izolacji w warunkach domowych oraz propozycję realizacji tego planu.

3. Świadczenie pracy zdalnej jest możliwe wyłącznie w dniu, w którym działalność dydaktyczna pracownika, wnioskującego o pracę zdalną, opiera się wyłącznie na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i/oraz możliwe jest prowadzenie w tym dniu działalności naukowej zdalnie.

4. Bezpośredni przełożony podczas samoizolacji pracownika w warunkach domowych, kwarantanny i izolacji w warunkach domowych nie może wyrazić zgody, ani wydać polecenia świadczenia pracy:

1) w sposób mieszany (tj. stacjonarny i zdalny jednego dnia);

2) w sposób zdalny w sytuacji, gdy chociaż jedne zajęcia prowadzone przez pracownika zaplanowane były tego dnia jako stacjonarne.

5. W przypadku świadczenia pracy zdalnej podczas samoizolacji w warunkach domowych, kwarantanny, izolacji warunkach domowych pracownik otrzymuje pełne wynagrodzenie.

6. Pracownicy kierowani na pracę zdalną zobligowani są do sporządzania dziennego sprawozdania ze swojej działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej zgodnie z zakresem obowiązków wynikającym z Regulaminu Pracy w Politechnice Łódzkiej i przesyłania go bezpośredniemu przełożonemu za pomocą uczelnianej poczty elektronicznej.

§ 13

Pracownik jako osoba z bliskiego kontaktu

1. Osoba z bliskiego kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 powinna niezwłocznie wykonać czynności określone w § 19 ust. 2 niniejszego komunikatu.

2. Bezpośredni przełożony osoby z bliskiego kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 powinien niezwłocznie wykonać czynności określone w § 20 ust. 2 komunikatu.

Rozdział 4

STUDENCI/DOKTORANCI

§ 14

Student/doktorant z objawami zakażenia wirusem SARS-CoV-2

1. Student/doktorant, u którego wystąpiły objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2 powinien niezwłocznie wykonać następujące czynności:

1) poinformować bezpośredniego przełożonego, w miarę możliwości bezkontaktowo (telefonicznie i/lub pocztą e-mail), o podejrzeniu zakażenia wirusem;

2) najpóźniej w ciągu 24 godzin skontaktować się z lekarzem w celu umówienia i odbycia konsultacji/wizyty lekarskiej i/lub zarejestrować się na wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 poprzez portal: https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa;

3) jeżeli stan zdrowia na to pozwala uczestniczyć wyłącznie w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nieobecność na zajęciach realizowanych w okresie skierowania przez bezpośredniego przełożonego na samoizolację będzie usprawiedliwiona);

2. Bezpośredni przełożony studenta/doktoranta powinien niezwłocznie wykonać następujące czynności:

1) wydać studentowi/doktorantowi polecenie jak najszybszego (najpóźniej w ciągu 24 godzin) kontaktu z lekarzem w celu umówienia się i odbycia konsultacji/wizyty lekarskiej i/lub samodzielnej rejestracji na wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 poprzez portal: https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa;

2) wydać studentowi polecenie samoizolacji w warunkach domowych oraz ograniczenie kontaktów do minimum (domownicy);

3) jeżeli stan zdrowia studenta/doktoranta na to pozwala wydać studentowi/doktorantowi polecenie uczestniczenia wyłącznie w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 15

Student/doktorant skierowany na wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2

1. Student/doktorant, który został skierowany na wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 powinien niezwłocznie wykonać następujące czynności:

1) poinformować bezpośredniego przełożonego telefonicznie i/lub pocztą e-mail o zleconym mu teście na obecność wirusa SARS-CoV-2;

2) przekazać bezpośredniemu przełożonemu informację o osobach z bliskiego kontaktu z Politechniki Łódzkiej, z którymi miał kontakt przez 3 dni poprzedzające dzień zlecenia wykonania testu;

3) wykonać test na obecność wirusa SARS-CoV-2;

4) pozostać w domu do czasu otrzymania wyniku testu (w okresie od skierowania na test do czasu otrzymania wyniku testu student/doktorant zostaje objęty przez służby sanitarne kwarantanną);

5) jeżeli stan zdrowia na to pozwala uczestniczyć wyłącznie w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nieobecność studenta/doktoranta na zajęciach realizowanych podczas kwarantanny będzie usprawiedliwiona).

2. Bezpośredni przełożony studenta/doktoranta powinien:

1) jeżeli stan zdrowia studenta/doktoranta na to pozwala wydać studentowi/ doktorantowi, wydać polecenie uczestniczenia wyłącznie w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

2) ustalić listę pracowników/studentów/doktorantów Politechniki Łódzkiej będących osobami z bliskiego kontaktu dla studenta/doktoranta (lista powinna zawierać imiona, nazwiska, telefony kontaktowe wskazanych osób);

3) wszystkich studentów/doktorantów, należących do grupy studenckiej/dziekańskiej i pracowników Uczelni odbywających zajęcia wspólnie ze studentem/doktorantem, w okresie 3 dni poprzedzających wystąpienie u studenta/doktoranta objawów charakterystycznych dla zakażenia wirusem SARS-CoV-2, traktować jako osoby z bliskiego kontaktu i uwzględnić je przy tworzeniu listy, o której mowa w pkt 2.

§ 16

Student/doktorant z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2

1. Student/doktorant, który otrzymał pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 powinien:

1) niezwłocznie poinformować o nim bezpośredniego przełożonego telefonicznie i/lub pocztą e-mail;

2) stosować się do zaleceń lekarzy oraz służb sanitarnych;

3) jeżeli stan zdrowia na to pozwala, będąc na izolacji w warunkach domowych uczestniczyć w zajęciach zdalnych przez okres określony w ust. 2 pkt 5, natomiast w przypadku przedłużenia okresu izolacji w warunkach domowych uczestniczyć wyłącznie w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nieobecność studenta/doktoranta na zajęciach realizowanych podczas izolacji w warunkach domowych będzie usprawiedliwiona).

2. Bezpośredni przełożony studenta/ doktoranta, powinien wykonać następujące czynności:

1) niezwłocznie przekazać informację o pozytywnym wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 u studenta/doktoranta, do Sztabu Antykryzysowego Politechniki Łódzkiej na adres office.vrector.students@adm.p.lodz.pl;

2) na pisemną prośbę Sztabu Antykryzysowego Politechniki Łódzkiej przekazać na adres office.vrector.students@adm.p.lodz.pl listę, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 2 niniejszego komunikatu;

3) niezwłocznie zawiadomić bezpośrednich przełożonych osób ujętych na liście, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 2 niniejszego komunikatu, o tym, że miały one bliski kontakt z osobą, która ma pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 i powinny postępować zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozdziale 5 niniejszego komunikatu;

4) podjąć decyzję, że zajęcia grupy studenckiej/dziekańskiej, w zajęciach stacjonarnych której, w ciągu 3 dni poprzedzających skierowanie na test na obecność wirusa SARS-CoV-2 uczestniczyła osoba o potwierdzonym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 będą przez okres wskazany w ust. 2 pkt 5 prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym (niezależnie od faktu czy pierwotnie zaplanowane były jako zajęcia stacjonarne czy zdalne). Zajęcia mają być realizowane w terminach przewidzianych w obowiązującym tygodniowym rozkładzie zajęć. W przypadkach, gdy przeprowadzenie zajęć za pomocą technik kształcenia na odległość nie jest możliwe, należy dokonać odpowiednich modyfikacji planu zajęć przesuwając wykonanie tych zajęć na okres po upływie terminu określonego w ust. 2 pkt 5;

5) wydać pracownikom prowadzącym dla grupy dziekańskiej/studenckiej, o której mowa w ust. 2 pkt 4, zajęcia dydaktyczne w trybie stacjonarnym, polecenie bezzwłocznej, czasowej zmiany stacjonarnego trybu prowadzenia wszystkich zajęć wskazanej grupy na tryb zdalny, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zmiana trybu zajęć obowiązuje przez okres 10 dni kalendarzowych od dnia wydania polecenia.

§ 17

Student/doktorant z negatywnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2

1. Student/doktorant, który otrzymał negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 powinien:

1) niezwłocznie poinformować o nim bezpośredniego przełożonego telefonicznie i/lub pocztą e-mail;

2) wrócić do nauki na aktualnie obowiązujących zasadach.

2. Bezpośredni przełożony studenta/doktoranta powinien wydać studentowi/doktorantowi polecenie powrotu do nauki na aktualnie obowiązujących zasadach.

§ 18

Student/doktorant jako osoba z bliskiego kontaktu

1. Osoba z bliskiego kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 powinna niezwłocznie wykonać czynności określone w § 19 ust. 3 i 4 niniejszego komunikatu.

2. Bezpośredni przełożony osoby z bliskiego kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 powinien niezwłocznie wykonać czynności określone w § 20 ust. 3 i 4 niniejszego komunikatu.

Rozdział 5

OSOBY Z BLISKIEGO KONTAKTU

§ 19

Osoba z bliskiego kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2

1. Osoba z bliskiego kontaktu - pracownik niebędący nauczycielem akademickim:

1) niezwłocznie informuje bezpośredniego przełożonego o bliskim kontakcie z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, w tym osobą niebędącą pracownikiem/studentem/doktorantem Politechniki Łódzkiej;

2) prowadzi samoobserwację, a w przypadku pojawienia się objawów charakterystycznych dla zakażenia wirusem SARS-CoV-2 informuje o nich swojego bezpośredniego przełożonego oraz postępuje zgodnie z procedurą opisaną w § 2 niniejszego komunikatu;

3) odbywa kwarantannę nałożoną przez służby sanitarne (Państwowa Inspekcja Sanitarna);

4) może wnioskować do bezpośredniego przełożonego o możliwość świadczenia pracy zdalnej podczas nałożonej przez służby sanitarne kwarantanny;

5) jeżeli służby sanitarne nie nałożą na osobę z bliskiego kontaktu kwarantanny wówczas świadczy ona pracę w sposób zgodny z poleceniem wydanym przez bezpośredniego przełożonego;

6) w przypadku odbywania kwarantanny i nieświadczenia w tym czasie pracy otrzymuje wynagrodzenie wynikające z zasad wypłaty świadczeń chorobowych, a w przypadku świadczenia podczas kwarantanny pracy zdalnej otrzymuje pełne wynagrodzenie.

2. Osoba z bliskiego kontaktu - nauczyciel akademicki:

1) niezwłocznie informuje bezpośredniego przełożonego o bliskim kontakcie z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, w tym osobą niebędącą pracownikiem/studentem/doktorantem Politechniki Łódzkiej;

2) prowadzi samoobserwację, a w przypadku pojawienia się objawów charakterystycznych dla zakażenia wirusem SARS-CoV-2 informuje o nich swojego bezpośredniego przełożonego oraz postępuje zgodnie z procedurą opisaną w § 8 niniejszego komunikatu;

3) odbywa kwarantannę nałożoną przez służby sanitarne (Państwowa Inspekcja Sanitarna);

4) może wystąpić z wnioskiem do bezpośredniego przełożonego o wyrażenie zgody na świadczenie pracy zdalnej w okresie kwarantanny wyłącznie, jeżeli:

a) charakter wykonywanej przez niego pracy na to pozwala,

b) w dniach, o których mowa we wniosku pracownika o pracę zdalną, zgodnie z aktualnym planem miał prowadzić działalność dydaktyczną opierającą się wyłącznie na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz działalność naukowa jest możliwa do prowadzenia w tych dniach zdalnie,

c) do wniosku załączy aktualny rozkład zajęć dydaktycznych przydzielonych do realizacji w okresie kwarantanny ze wskazaniem zajęć prowadzonych planowo w sposób zdalny oraz stacjonarny, a następnie wskaże dni, w których realizacja zajęć zdalnych zgodnie z tym planem jest możliwa w okresie kwarantanny;

5) pracownikowi, o którym mowa w ust. 2 skierowanemu na kwarantannę przez służby sanitarne, który nie może świadczyć pracy zdalnej w tym okresie z powodu niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 2 pkt 4, przysługuje wynagrodzenie wynikające z zasad wypłaty świadczeń chorobowych;

6) jeżeli służby sanitarne nie nałożą na osobę z bliskiego kontaktu kwarantanny wówczas świadczy ona pracę w sposób zgodny z poleceniem wydanym przez bezpośredniego przełożonego;

7) w przypadku odbywania kwarantanny i nieświadczenia w tym czasie pracy otrzymuje wynagrodzenie wynikające z zasad wypłaty świadczeń chorobowych, a w przypadku świadczenia podczas kwarantanny pracy zdalnej otrzymuje pełne wynagrodzenie.

3. Osoba z bliskiego kontaktu – student/doktorant (postępowanie w przypadku, gdy osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 jest inny student/doktorant Politechniki Łódzkiej):

1) prowadzi samoobserwację, a w przypadku pojawienia się objawów charakterystycznych dla zakażenia wirusem SARS-CoV-2 informuje o nich swojego bezpośredniego przełożonego oraz postępuje zgodnie z procedurą opisaną w § 14 niniejszego komunikatu;

2) odbywa kwarantannę, jeżeli została ona na nią nałożona przez służby sanitarne (Państwowa Inspekcja Sanitarna);

3) uczestniczy w zajęciach zdalnych przez czas określony w § 16 ust. 2 pkt 5.

4. Osoba z bliskiego kontaktu - student/doktorant (postępowanie w przypadku, gdy osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 nie jest inny student/doktorant Politechniki Łódzkiej):

1) prowadzi samoobserwację, a w przypadku pojawienia się objawów charakterystycznych dla zakażenia wirusem SARS-CoV-2 informuje o nich swojego bezpośredniego przełożonego oraz postępuje zgodnie z procedurą opisaną w § 14 niniejszego komunikatu;

2) odbywa kwarantannę, jeżeli została ona na nią nałożona przez służby sanitarne (Państwowa Inspekcja Sanitarna);

3) uczestniczy w zajęciach stacjonarnych natomiast, gdy nałożona została na niego kwarantanna uczestniczy wyłącznie w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nieobecność studenta/doktoranta na zajęciach realizowanych stacjonarnie podczas kwarantanny będzie usprawiedliwiona).

§ 20

Bezpośredni przełożony osoby z bliskiego kontaktu

1. Bezpośredni przełożony pracownika niebędącego nauczycielem akademickim, powinien:

1) niezwłocznie poinformować osobę z bliskiego kontaktu o obowiązku prowadzenia samoobserwacji, a w przypadku pojawienia się objawów charakterystycznych dla zakażenia wirusem SARS-CoV-2 o konieczności niezwłocznego poinformowania o tym fakcie;

2) w przypadku zgłoszenia informacji o pojawieniu się u osoby z bliskiego kontaktu objawów charakterystycznych dla zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wydać polecenie postępowania zgodnie z procedurą opisaną w § 2 niniejszego komunikatu;

3) wydać polecenie dotyczące sposobu świadczenia pracy (praca stacjonarna, praca zdalna) w przypadku, gdy na osobę z bliskiego kontaktu służby sanitarne nie nałożyły kwarantanny;

4) w przypadku odbywania przez osobę z bliskiego kontaktu kwarantanny, w ciągu 3 dni od momentu powrotu pracownika do pracy, przekazać informację w jaki sposób pracownik świadczył pracę w okresie kwarantanny do Działu Analizy i Rachuby Płac na adres akp@adm.p.lodz.pl (przekazania informacji dokonuje się przesyłając wypełniony formularz stanowiący załącznik do niniejszego komunikatu). Informacji nie należy przekazywać w przypadku, gdy pracownik w pełnym okresie kwarantanny nie świadczył pracy.

2. Bezpośredni przełożony nauczyciela akademickiego, powinien:

1) niezwłocznie poinformować osobę z bliskiego kontaktu o obowiązku prowadzenia samoobserwacji, a w przypadku pojawienia się objawów charakterystycznych dla zakażenia wirusem SARS-CoV-2 o konieczności niezwłocznego poinformowania o tym fakcie;

2) w przypadku zgłoszenia informacji o pojawieniu się u osoby z bliskiego kontaktu objawów charakterystycznych dla zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wydać polecenie postępowania zgodnie z procedurą opisaną w § 8 niniejszego komunikatu;

3) w przypadku, gdy na osobę z bliskiego kontaktu służby sanitarne nie nałożyły kwarantanny wydać polecenie świadczenia pracy na aktualnie obowiązujących zasadach;

4) w przypadku odbywania przez osobę z bliskiego kontaktu kwarantanny, w ciągu 3 dni od momentu powrotu pracownika do pracy, przekazać informację w jaki sposób pracownik świadczył pracę w okresie kwarantanny do Działu Analizy i Rachuby Płac na adres akp@adm.p.lodz.pl (przekazania informacji dokonuje się przesyłając wypełniony formularz stanowiący załącznik do niniejszego komunikatu).

Informacji nie należy przekazywać w przypadku, gdy pracownik w pełnym okresie kwarantanny nie świadczył pracy.

3. Bezpośredni przełożony studenta/doktoranta (postępowanie w przypadku, gdy osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 nie jest inny student/doktorant Politechniki Łódzkiej), powinien:

1) niezwłocznie poinformować osobę z bliskiego kontaktu o obowiązku prowadzenia samoobserwacji, a w przypadku pojawienia się objawów charakterystycznych dla zakażenia wirusem SARS-CoV-2 o konieczności niezwłocznego poinformowania o tym fakcie;

2) w przypadku zgłoszenia informacji o pojawieniu się u osoby z bliskiego kontaktu objawów charakterystycznych dla zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wydać polecenie postępowania zgodnie z procedurą opisaną w § 14 niniejszego komunikatu;

c) wydać polecenie uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych natomiast, gdy na studenta/doktoranta została nałożona kwarantanna wydać polecenie uczestnictwa wyłącznie w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nieobecność studenta/doktoranta na zajęciach realizowanych stacjonarnie podczas kwarantanny będzie usprawiedliwiona).

4. Bezpośredni przełożony studenta/doktoranta (postępowanie w przypadku, gdy osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 jest inny student lub doktorant Politechniki Łódzkiej), powinien:

1) niezwłocznie poinformować osobę z bliskiego kontaktu o obowiązku prowadzenia samoobserwacji, a w przypadku pojawienia się objawów charakterystycznych dla zakażenia wirusem SARS-CoV-2 o konieczności niezwłocznego poinformowania o tym fakcie;

2) w przypadku zgłoszenia informacji o pojawieniu się u osoby z bliskiego kontaktu objawów charakterystycznych dla zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wydać polecenie postępowania zgodnie z procedurą opisaną w § 14 niniejszego komunikatu;

3) wydać polecenie uczestnictwa w zajęciach zdalnych w czasie określonym w § 16 ust. 2 pkt 5.

Rozdział 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

Określone w niniejszym komunikacie zasady postępowania w zakresie dotyczącym uczestników wymiany międzynarodowej podlegają odrębnym regulacjom.

§ 22

Tracą moc regulacje dotyczące procedury informacyjnej obowiązującej pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 zawarte w Komunikatach Rektora Politechniki Łódzkiej: Nr 5/2021 z dnia 10 września 2021 r., Nr 8/2021 z dnia 27 października 2021 r. oraz Nr 9/2021 z dnia 28 października 2021 r.

§ 23

Komunikat wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2022 r.