Komunikat Nr 6/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 4 października 2021 r.

Komunikat został wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Uczelni, informuję o możliwości wykonywania badania diagnozy zaburzeń krążenia naczyniowego, regulacji metabolicznej oraz identyfikacji ryzyka rozwoju powikłań naczyniowych za pomocą nieinwazyjnej metody oscylacji miogennych połączonego z konsultacjami specjalisty na terenie Uczelni:

1. Badanie dostępne jest wyłącznie dla osób, które przebyły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 i dostępne jest do wykorzystania całkowitej puli 100 badań diagnostycznych. Udokumentowanie przebycia zakażenia musi zostać przedłożone osobie wystawiającej skierowanie w postaci stosownego dokumentu – zaświadczenia bądź pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2

2. Osoba kierowana na badanie jest zobligowana do złożenia podpisu pod oświadczeniem o przebyciu zakażenia na druku skierowania na badanie diagnostyczne, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

3. Badanie wykonać można w PoliClinic Centrum Medyczne (dawne Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej) Fundacji Politechniki Łódzkiej, znajdującym się przy al. Politechniki 10 w Łodzi (budynek Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu” - B28).

4. Badanie wykonać można wyłącznie na podstawie skierowania na badanie diagnostyczne. Do wystawienia skierowania na badanie diagnostyczne uprawnieni są:

1) Rektor dla Prorektorów, Dziekanów, Dyrektorów jednostek ogólnouczelnianych, Kanclerza, Kwestora, Dyrektora Finansowego oraz pracowników administracji rektorskiej;

2) Kanclerz dla pracowników administracji kanclerskiej;

3) Kwestor dla pracowników administracji kwestorskiej;

4) Dziekan dla pracowników wydziału;

5) Dyrektorzy jednostek ogólnouczelnianych dla pracowników swojej jednostki.

5. Termin wykonania badania należy wcześniej ustalić drogą elektroniczną (adres e-mail kontakt@policlinic.lodz.pl) lub telefonicznie (numer tel. 690 113 806).

6. Badanie diagnostyczne wykonywane jest za pomocą urządzenia AngioExpert i jest połączone z konsultacją ze specjalistą w uzasadnionych przypadkach.

7. Koszt wykonania jednostkowego badania diagnostycznego wynosi 250 zł brutto i będzie finansowany ze środków rezerwy Rektora do wykorzystania całkowitej puli 100 badań diagnostycznych.

8. Rozliczenie finansowe za wykonane badanie przebiega w sposób następujący:

1) wykonawca badań po zakończeniu każdego miesiąca, do 10 dnia miesiąca kolejnego, sporządza osobno faktury dla każdej jednostki organizacyjnej PŁ zlecającej badanie i przesyła je bezpośrednio tym jednostkom;

2) jednostki są zobligowane do opisania faktury zgodnie z obiegiem dokumentów finansowo-księgowych w Uczelni, z jednoczesnym dopiskiem „Finansowane ze środków rezerwy Rektora”. Dodatkowo w opisie faktury musi pojawić się klauzula o treści: „Zamówienie

realizowane jest na podstawie art. 359 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”. Niniejsza klauzula powinna pozostać niepodpisana;

3) faktura ostatecznie zostaje przekazana do Działu Finansowego w Kwesturze Politechniki Łódzkiej (budynek A17). Na podstawie poniesionych kosztów na konta przychodów jednostek organizacyjnych zostaną przeksięgowane środki z rezerwy Rektora.

9. Komunikat wchodzi w życie z dniem 4 października 2021 r.
 

prof. Krzysztof Jóźwik
Rektor PŁ