Komunikat Nr 03/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 18 maja 2021 r.

Komunikat wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 w Politechnice Łódzkiej.

§1

Informuję, że w związku z postępującym, stopniowym znoszeniem ograniczeń w funkcjonowaniu Politechniki Łódzkiej spowodowanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 podjąłem decyzję o warunkowym dopuszczeniu do przeprowadzenia w trybie bezpośrednim na terenie uczelni zaplanowanych dla wszystkich form i poziomów kształcenia w Politechnice Łódzkiej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 weryfikacji efektów uczenia się.

§2

Przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się w trybie bezpośrednim na terenie uczelni następuje wg następujących zasad:

1. Weryfikacja efektów uczenia się dla form zajęć, które w semestrze letnim z były realizowane w trybie bezpośrednim w obiektach uczelni odbywa się co do zasady w trybie bezpośrednim na terenie uczelni, chyba, że tryb ten określono inaczej w karcie przedmiotu lub w informacji sformułowanej i przekazanej studentom przez prowadzących zajęcia na początku zajęć zgodnie z wymogami określonymi w §14 ust.2. Regulaminu studiów o warunkach przeprowadzania sprawdzianów uzyskania efektów uczenia się.

2. Weryfikacja efektów uczenia się dla form zajęć, które w semestrze letnim z były realizowane w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość, odbywa się co do zasady w trybie zdalnym, chyba, że tryb ten określono inaczej w karcie przedmiotu lub w informacji sformułowanej i przekazanej studentom przez prowadzących zajęcia na początku zajęć zgodnie z wymogami określonymi w §14 ust.2. Regulaminu studiów o warunkach przeprowadzania sprawdzianów uzyskania efektów uczenia się.

3. W sytuacjach wymienionych w ust. 1 i 2 zmiana określonego w karcie przedmiotu lub w informacji sformułowanej i przekazanej studentom przez prowadzących zajęcia na początku zajęć trybu weryfikacji efektów uczenia się może nastąpić w porozumieniu ze studentami, których zmiany dotyczą.

4. Egzaminy dyplomowe przeprowadza się co do zasady w trybie bezpośrednim na terenie uczelni.

Na uzasadniony wniosek zainteresowanego studenta, promotora lub przewodniczącego komisji egzaminu dyplomowego prodziekan ds. studenckich może podjąć decyzję o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym.

5. Egzaminy kompetencyjne przeprowadza się co do zasady w trybie bezpośrednim na terenie uczelni.

Na uzasadniony wniosek zainteresowanego studenta lub z własnej inicjatywy prodziekan ds. studenckich może podjąć decyzję o przeprowadzeniu egzaminu kompetencyjnego w trybie zdalnym.

§3

Przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się w trybie bezpośrednim na terenie uczelni może nastąpić pod warunkiem zachowania postanowień wprowadzonych Zarządzeniem Nr 48/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie organizacji i uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz organizacji i uczestnictwa w egzaminach, zaliczeniach i konsultacjach przeprowadzanych w pomieszczeniach Politechniki Łódzkiej w warunkach wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii COVID-19. Decyzję w każdym przypadku podejmuje dziekan odpowiedzialny za realizację danego programu studiów.

§4

Komunikat wchodzi w życie z dniem 18 maja 2021r.