Zarządzenia i komunikaty

Komunikat Prorektora ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej z 20 lipca 2020 r.

Komunikat w sprawie organizacji i uczestnictwa w pisemnych egzaminach i zaliczeniach oraz organizacji i uczestnictwa w zajęciach przeprowadzanych w pomieszczeniach Politechniki Łódzkiej w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia PŁ w sprawie umów na usługi świadczone dla Politechniki Łódzkiej i ich realizacji z dnia 1 czerwca 2020 r.

Komunikat wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 w Politechnice Łódzkiej.

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia ws. zasad organizacji egzaminów dyplomowych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość z dnia 2 kwietnia, 21 i 22 maja 2020 r. (tekst jednolity)

W obliczu przedłużającego się stanu epidemii i ograniczenia kształcenia bezpośredniego w Politechnice Łódzkiej wprowadza się na okres zawieszenia kształcenia bezpośredniego możliwość przeprowadzania egzaminów dyplomowych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość jedynie na uzasadniony wniosek zainteresowanego studenta i w uzgodnieniu ze studentem. Przeprowadzenie egzaminu w tej formie możliwe jest wyłącznie z wykorzystaniem chmurowego narzędzia Teams z pakietu MS Office 365 Politechniki Łódzkiej i przy wykorzystaniu kont służbowych i studenckich systemu Politechniki Łódzkiej. Egzamin dyplomowy przeprowadzany w takiej formule powinien odbywać się według poniższej procedury:

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia ws. zasad organizacji egzaminów dyplomowych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość z dnia 2 kwietnia i 21 maja 2020 r. (tekst jednolity)

W obliczu przedłużającego się stanu epidemii i ograniczenia kształcenia bezpośredniego w Politechnice Łódzkiej wprowadza się na okres zawieszenia kształcenia bezpośredniego możliwość przeprowadzania egzaminów dyplomowych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość jedynie na uzasadniony wniosek zainteresowanego studenta i w uzgodnieniu ze studentem.