Komunikat Nr 8/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 27 października 2021 r.

Komunikat wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej w związku z Komunikatem Nr 4/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 czerwca 2021 r. oraz Komunikatem Nr 5/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 10 września 2021 r.
 

Określam następujące obowiązki pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej w przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u studenta/doktoranta lub pracownika Uczelni prowadzącego/uczestniczącego w zajęciach stacjonarnych w Uczelni:

1. W przypadku otrzymania informacji o stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzonego pozytywnym wynikiem testu PCR) u studenta/doktoranta uczestniczącego w zajęciach stacjonarnych lub pracownika Uczelni prowadzącego zajęcia stacjonarne (lub uczestniczącego w zajęciach stacjonarnych technika/laboranta/instruktora), należy wszystkich studentów/doktorantów, należących do danej grupy dziekańskiej/zajęciowej i pracowników Uczelni odbywających zajęcia wspólnie z osobą o stwierdzonym zakażeniu, w rozumieniu Komunikatu Nr 5/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 10 września 2021 r., traktować jako osoby z „bliskiego kontaktu”.

2. Prodziekan ds. studenckich (właściwy dla studentów uczestników zajęć, w których uczestniczyła osoba zakażona) powinien bezzwłocznie wykonać następujące czynności:

1) powiadomić bezpośredniego przełożonego pracowników oraz uczestników zajęć dydaktycznych o fakcie uzyskania przez nich statusu osób z bliskiego kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2;

2) wydać wszystkim studentom/doktorantom grupy, o której mowa w ust. 1, polecenie jak najszybszego odbycia konsultacji/wizyty lekarskiej;

3) podjąć decyzję, że zajęcia grupy studenckiej/dziekańskiej, o której mowa w ust. 1, w okresie wskazanym w pkt 4, w terminach przewidzianych w obowiązującym tygodniowym rozkładzie zajęć, będą prowadzone co do zasady w trybie zdalnym (niezależnie od faktu czy pierwotnie zaplanowane były jako zajęcia stacjonarne czy zdalne). W przypadkach, gdy przeprowadzenie zajęć za pomocą technik kształcenia na odległość nie jest możliwe, dokonać odpowiednich modyfikacji planu zajęć przesuwając wykonanie tych zajęć na okres po upływie terminu określonego w pkt 4 poniżej;

4) wydać pracownikom prowadzącym dla grupy studentów/doktorantów, o której mowa w ust. 1, zajęcia dydaktyczne w trybie stacjonarnym, polecenie bezzwłocznej, czasowej zmiany stacjonarnego trybu prowadzenia wszystkich zajęć wskazanej grupy na tryb zdalny, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zmiana trybu zajęć obowiązuje przez okres 10 dni kalendarzowych od dnia wydania polecenia;

5) wydać wszystkim studentom/doktorantom grupy, o której mowa w ust. 1 niezależnie od tego czy zostali skierowani przez służby sanitarne na kwarantannę, polecenie uczestniczenia wyłącznie w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (niezależnie od faktu czy pierwotnie zaplanowane były jako zajęcia stacjonarne czy zdalne). Dla wszystkich studentów nieobecność na pozostałych zajęciach realizowanych stacjonarnie (np. zajęcia z wychowania fizycznego, języków obcych) w okresie, o którym mowa w pkt 4, będzie usprawiedliwiona.

3. Bezpośredni przełożony pracowników, o których mowa w ust. 1, powinien:

1) wydać pracownikom Uczelni, o których mowa w ust. 1, polecenie jak najszybszego odbycia konsultacji/wizyty lekarskiej;

2) zdecydować, że pracownicy, o których mowa w ust. 1, będący osobami z bliskiego kontaktu, którzy poddali się szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, i w związku z tym nie podlegają skierowaniu przez służby sanitarne na kwarantannę, świadczą pracę stacjonarnie w Uczelni;

3) zdecydować, że pracownicy, o których mowa w ust. 1 skierowani przez służby sanitarne na kwarantannę, którzy nie mają możliwości, w okresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 świadczenia pracy zdalnej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.). W okresie tym przysługuje wynagrodzenie wynikające z zasad wypłaty świadczeń chorobowych.

4. Komunikat wchodzi w życie z dniem 27 października 2021 r.

prof. Krzysztof Jóźwik
Rektor PŁ