Komunikat Nr 2/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 13 stycznia 2022 r.

Wprowadzam następujące zasady organizacji zajęć dydaktycznych dla wszystkich form i poziomów kształcenia w Politechnice Łódzkiej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

§ 1

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 zajęcia dydaktyczne w Politechnice Łódzkiej dla wszystkich form i poziomów kształcenia będą realizowane w sposób mieszany tzn. zarówno poprzez bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia na terenie Uczelni, jak i z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość.

§ 2

Tryb prowadzenia zajęć dydaktycznych dla odpowiednich form studiów i form zajęć na studiach I i II stopnia podlegać będzie następującym zasadom:

1. Zajęcia na studiach stacjonarnych:

1) w trybie bezpośrednim z zastrzeżeniem pkt 3, na terenie Uczelni prowadzone są:

a) wszystkie zajęcia wykładowe dla grup studentów o liczebności do 30 osób. Dopuszcza się przekroczenie tego limitu w przypadku objęcia zajęciami grupy dziekańskiej liczącej więcej niż 30 osób,

b) wszystkie zajęcia ćwiczeniowe, projektowe, seminaria, zajęcia językowe, zajęcia wychowania fizycznego prowadzone w grupach o liczebności do 30 osób. Dopuszcza się przekroczenie tego limitu w przypadku objęcia zajęciami grupy dziekańskiej liczącej więcej niż 30 osób,

c) wszystkie zajęcia laboratoryjne,

d) egzaminy kompetencyjne,

e) egzaminy dyplomowe;

2) pozostałe, niewymienione w pkt 1 zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość w sposób synchroniczny;

3) zajęcia realizowane zgodnie z programem studiów w trybie E-learningu prowadzone są zgodnie z tym trybem;

4) weryfikacja efektów uczenia się odbywa się w tym samym trybie, co tryb prowadzenia danej formy zajęć, chyba, że tryb ten został określony inaczej w karcie przedmiotu lub w informacji sformułowanej i przekazanej studentom przez prowadzących zajęcia na początku zajęć zgodnie z wymogami określonymi w § 14 ust. 2 Regulaminu studiów w Politechnice Łódzkiej o warunkach przeprowadzania sprawdzianów uzyskania efektów uczenia się;

5) podział na grupy zajęciowe powinien zostać dokonany zgodnie z zapisami § 59 ust. 1 Regulaminu pracy w Politechnice Łódzkiej (Zarządzenie Nr 45/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Politechnice Łódzkiej).

2. Zajęcia na studiach niestacjonarnych:

1) w trybie bezpośrednim z zastrzeżeniem pkt 3, na terenie Uczelni prowadzone są:

a) wszystkie zajęcia wykładowe dla grup studentów o liczebności do 30 osób. Dopuszcza się przekroczenie tego limitu w przypadku objęcia zajęciami grupy dziekańskiej liczącej więcej niż 30 osób,

b) wszystkie zajęcia ćwiczeniowe, projektowe, seminaria, zajęcia językowe, prowadzone w grupach o liczebności do 30 osób. Dopuszcza się przekroczenie tego limitu w przypadku objęcia zajęciami grupy dziekańskiej liczącej więcej niż 30 osób,

c) wszystkie zajęcia laboratoryjne,

d) egzaminy kompetencyjne,

e) egzaminy dyplomowe;

2) pozostałe, niewymienione w pkt 1 zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość w sposób synchroniczny;

3) zajęcia realizowane zgodnie z programem studiów w trybie E-learningu prowadzone są zgodnie z tym trybem;

4) weryfikacja efektów uczenia się odbywa się w tym samym trybie, co tryb prowadzenia danej formy zajęć, chyba, że tryb ten został określony inaczej w karcie przedmiotu lub w informacji sformułowanej i przekazanej studentom przez prowadzących zajęcia na początku zajęć zgodnie z wymogami określonymi w § 14 ust. 2 Regulaminu studiów w Politechnice Łódzkiej o warunkach przeprowadzania sprawdzianów uzyskania efektów uczenia się;

5) podział na grupy zajęciowe powinien zostać dokonany zgodnie z zapisami § 59 ust. 1 Regulaminu pracy w Politechnice Łódzkiej (Zarządzenie Nr 45/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Politechnice Łódzkiej).

§ 3

Pełny tekst komunikatu w załączniku.