Komunikat Nr 18/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z 16 października 2020 r.

Komunikat wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 w Politechnice Łódzkiej.

W konsekwencji wprowadzenia w kraju dodatkowych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID – 19, informuję o mojej decyzji o wprowadzeniu do odwołania następujących warunków organizacji zajęć dydaktycznych dla wszystkich form i poziomów kształcenia w Politechnice Łódzkiej:

  1. Zajęcia wykładowe, ćwiczenia rachunkowe, zajęcia laboratoryjne, projektowe, seminaryjne, lektoraty, zajęcia wychowania fizycznego i konsultacje odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym tj. bez bezpośredniej obecności studentów w obiektach Uczelni.
  2. Egzaminy dyplomowe odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym.
  3. W uzasadnionych przypadkach, kiedy uzyskanie przewidzianych w programie danych studiów efektów uczenia się bezwzględnie wymaga obecności studentów w uczelni, dopuszcza się realizację części praktycznej zajęć laboratoryjnych w trybie bezpośrednim na terenie uczelni. Decyzję w każdym takim przypadku podejmuje dziekan odpowiedzialny za realizację danego programu studiów.
  4. W przypadku zajęć realizowanych przez jednostki organizacyjne inne niż wydział wiodący dla programu studiów, decyzję podejmuje dziekan wydziału wiodącego w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki lub jednostek realizujących przedmiot.
  5. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość prowadzenia przez studentów badań naukowych na terenie Uczelni w celu realizacji prac dyplomowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje właściwy dziekan, na pisemny wniosek studenta, po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora i zgody kierownika jednostki, w której realizowane są badania.
  6. Zajęcia dydaktyczne i praca badawcza dyplomantów, które są realizowane na podstawie decyzji dziekana w kontakcie bezpośrednim na terenie Uczelni, muszą być zorganizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi decyzjami, zaleceniami i wytycznymi organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych właściwych podmiotów administracji państwowej, a także zarządzeń i komunikatów władz Politechniki Łódzkiej. Osobą odpowiedzialną za właściwą organizację zajęć i  arunki realizacji badań dyplomantów jest dziekan odpowiedzialny za realizację danego programu studiów.
  7. Przez studentów, o których mowa w niniejszym Komunikacie należy rozumieć studentów, uczestników studiów doktoranckich i doktorantów Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej, uczestników studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i innych form kształcenia.
  8. Przez dziekana, o którym mowa w niniejszym komunikacie, należy rozumieć także dyrektora kolegium dla programów studiów realizowanych w kolegium oraz dyrektora Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej dla zajęć prowadzonych dla doktorantów Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej.
  9. Komunikat wchodzi w życie z dniem 17 października 2020 r.

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

Rektor Politechniki Łódzkiej