Komunikat Prorektora ds. Kształcenia PŁ ws. dostępu do zajęć na odległość dla studentów PŁ przebywających na wymianie w semestrze letnim roku ak. 2019/2020, 31 marca 2020 r.

1. Komunikat ten obejmuje wszystkie grupy studentów PŁ, zarejestrowanych na wymianę w semestrze letnim roku ak. 2019/2020, a w szczególności:

1.1. studentów PŁ zarejestrowanych na wymianę, którzy wrócili do Polski bądź planują powrót do Polski w najbliższym czasie i uczestniczą lub chcą uczestniczyć w zajęciach online organizowanych w PŁ;

1.2. studentów PŁ zarejestrowanych na wymianę, którzy wrócili do Polski bądź planują powrót do Polski w najbliższym czasie i uczestniczą lub chcą uczestniczyć w zajęciach online w uczelni zagranicznej, w której rozpoczęli mobilność,

1.3. studentów PŁ zarejestrowanych na wymianę, którzy planują zostać za granicą do końca założonego okresu mobilności i kontynuować mobilność,

1.4. studentów PŁ zarejestrowanych na wymianę realizujących studia w ramach podwójnego dyplomu.

2. Każdy student z ww. grup 1.1 i 1.2 powinien być świadomy, że ze względu na obecną sytuację istnieje zagrożenie, że przedmioty, zawierające część praktyczną (np. laboratoria), mogą nie być zaliczone w pełnym wymiarze. W takich przypadkach student może otrzymać potwierdzenie udziału i zaliczenia w uczelni zagranicznej tej części przedmiotu, która realizowana była metodami kształcenia na odległość, natomiast część praktyczną powinien zrealizować w Politechnice Łódzkiej (o taką możliwość student powinien się ubiegać odpowiednio wcześniej), o ile realizowana jest ta część w zakresie co najmniej podobnym do tego realizowanego w uczelni zagranicznej w jakimkolwiek przedmiocie w PŁ. Studenci z tych grup powinni rozważyć możliwość realizacji przedmiotów w PŁ w takiej liczbie, aby uzyskać w efekcie ich dopełnienia 30 ECTS przypisanych do semestru mobilnego. Zaliczona w uczelni zagranicznej cześć przedmiotów będzie podlegała procedurze uznania częściowego efektów uczenia się i konieczności uzupełnienia brakujących efektów uczenia się i punktów ECTS w PŁ.

3. Sugeruje się, aby Studenci PŁ przebywający na wymianie w semestrze letnim roku ak. 2019/2020, dołożyli wszelkich starań, aby wybrać kompleksową ofertę kształcenia w uczelni partnerskiej, wypełniającą 30 punktów ECTS, gdyż może to być warunkiem pozytywnego rozliczenia całości grantu na mobilność.

4. Każdy student z ww grup (od 1.1 do 1.3), który nie będzie w stanie dokonać wyboru kompleksowej oferty w uczelni partnerskiej, dostanie możliwość udziału w zajęciach prowadzonych metodami kształcenia na odległość w PŁ. Będzie to organizowane w następujący sposób:

4.1. Student PŁ wybiera z oferty programów studiów realizowanych w semestrze letnim w Politechnice Łódzkiej te przedmioty, w których chciałby uczestniczyć i zgłasza chęć swojego uczestnictwa.

4.2. Za zgłoszenie uczestnictwa w przedmiocie będzie uważane przesłanie drogą elektroniczną przez studenta PŁ zarejestrowanego na wymianę podania do Prodziekana ds. studenckich, do wiadomości Dziekanatu, ze wskazaniem planowanych przedmiotów, wraz z ich kodem i nazwiskiem prowadzącego. Za ostatni dzień zgłoszeń należy uważać 8 kwietnia br.

4.3. Każdy prowadzący nie później niż do dn. 15 kwietnia br. dostanie pełną listę studentów, o których mowa w p. 1, którym powinien umożliwić dostęp do prowadzonych zajęć.

4.4. Za kontrolę wdrożenia p. 4.3 powyższego komunikatu odpowiedzialny jest Prodziekan ds. studenckich wydziału właściwego dla programu studiów studenta.

5. W przypadku studentów PŁ zarejestrowanych na wymianę w ramach podwójnego dyplomu kontynuacja mobilności będzie odbywać się zgodnie z zasadami ustalonymi wspólnie z partnerem zagranicznym.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik
Prorektor ds. Kształcenia PŁ
Kierownik Sztabu Antykryzysowego PŁ