Komunikat Prorektora ds. Kształcenia w sprawie realizowania obowiązkowych praktyk studenckich w obliczu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2, 3 kwietnia 2020 r.

W związku z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie realizowania obowiązkowych praktyk studenckich w obliczu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 z dnia 1 kwietnia 2020 r. informuję, że w związku z ogłoszonym stanem epidemii i ograniczeniami w działalności wielu przedsiębiorstw studentom Politechniki Łódzkiej odbywającym w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 obowiązkowe praktyki studenckie umożliwia się zawieszenie praktyk realizowanych w oparciu o skierowanie indywidualne lub grupowe przed zakończeniem okresu trwania praktyki określonym w ramach umów. Zawieszenie i proces rozliczenia okresu zrealizowanej praktyki odbywać się będzie według następujących zasad:

1. Studenci odbywający obecnie praktyki na podstawie skierowania z Uczelni, mogą w dowolnym momencie podjąć decyzję o ich zawieszeniu lub decyzję o ich kontynuacji, odpowiednio do możliwości ich dalszej realizacji w przedsiębiorstwie, biorąc pod uwagę przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa.

2. W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu praktyki, student zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania w formie wiadomości e-mail wysłanej z konta pocztowego uczelnianego systemu informatycznego na adres właściwego opiekuna praktyk, oświadczenia o zawieszeniu praktyki wraz z uzasadnieniem oraz potwierdzeniem ze strony przedsiębiorstwa, że odbyło się to w uzgodnieniu z opiekunem praktyk ze strony przedsiębiorstwa.

3. Ponadto, student zobowiązany jest do złożenia do właściwego opiekuna praktyk raportu z przebiegu zrealizowanej części praktyki oraz informacji o planowanej kontynuacji zawieszonej praktyki (uzgodnionej i potwierdzonej przez opiekuna ze strony przedsiębiorstwa). Raport niezbędny jest do zaliczenia zrealizowanej części praktyki.

4. W przypadku braku możliwości dołączenia do raportu z przebiegu praktyki dokumentów potwierdzających ich realizację, student powinien poinformować o tym fakcie właściwego opiekuna praktyk. Potwierdzenie zrealizowania dotychczasowej części praktyki może być przedstawione przez studenta w późniejszym terminie.

5. W przypadku braku możliwości kontynuacji praktyki w dotychczasowym przedsiębiorstwie, student jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie właściwego opiekuna praktyk i w miarę możliwości przedstawić plan realizacji pozostałej części praktyki.

6. Decyzję o zaliczeniu dotychczas zrealizowanej części praktyki podejmuje Prodziekan ds. studenckich w oparciu o opinię opiekuna praktyki, przedłożony przez studenta, zgodny z wymogami raport oraz dokumenty potwierdzające odbycie praktyki. Uzyskane efekty uczenia się podczas praktyki muszą być zgodne z zakładanymi efektami uczenia się zawartymi w karcie praktyk.

7. Prodziekan ds. studenckich może podjąć decyzję o uznaniu dotychczasowej praktyki jako gwarantującej uzyskanie wszystkich zakładanych dla praktyki efektów uczenia się.

8. W przypadku zaliczenia praktyki w części, Prodziekan ds. studenckich, po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego właściwej Rady Kierunku Studiów, określi

sposób uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z karty praktyki.

9. Dla studentów ostatniego semestru studiów, w przypadku braku możliwości dokończenia realizacji praktyki w semestrze letnim, Prodziekan ds. studenckich może podjąć decyzję o skróceniu okresu trwania praktyki i określi alternatywny sposób osiągnięcia zakładanych dla praktyki brakujących efektów uczenia się (np. poprzez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń, laboratoriów, warsztatów, przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość lub na terenie Uczelni po zakończeniu okresu ograniczeń w jej funkcjonowaniu).

10. Jeżeli w okresie stanu epidemii nie będzie możliwości kontynuowania rozpoczętej i trwającej praktyki realizowanej na podstawie porozumienia pomiędzy uczelnią i pracodawcą, uzyskanie przez studenta efektów uczenia się przewidzianych dla praktyki poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość może być realizowane po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia bezpośredniego, nie dłużej jednak niż do zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej.

11. Praktyki realizowane przez studentów w ramach umów cywilno-prawnych lub umów stażowych mogą także zostać zawieszone i rozliczone według przedstawionych zasad, ale obowiązek uregulowania relacji wynikających z tych umów z przedsiębiorstwem leży po stronie studenta.

12. W sprawach związanych z realizacją i rozliczeniem praktyk wymiana informacji następuje poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail. Wszelkie dokumenty dotyczące praktyk, w okresie zawieszenia kształcenia realizowanego w sposób bezpośredni w Uczelni, przesyłane są wyłącznie drogą elektroniczną.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik
Prorektor ds. Kształcenia PŁ
Kierownik Sztabu Antykryzysowego PŁ