Komunikat Nr 12/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 21 maja 2020 r.

Komunikat wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2
w Politechnice Łódzkiej.

Zakwaterowanie w domach studenckich Politechniki Łódzkiej w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

W związku z częściowym zniesieniem od dnia 25 maja 2020 r. ograniczeń w funkcjonowaniu Politechniki Łódzkiej spowodowanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 informuję:

1. W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 28 sierpnia 2020 r. obowiązują w dalszym ciągu wszystkie dotychczasowe regulacje i ograniczenia dotyczące Osiedla Akademickiego PŁ wprowadzone wcześniejszymi Komunikatami Rektora Politechniki Łódzkiej, Prorektora ds. Studenckich, Sztabu Antykryzysowego i Dyrektora Osiedla Akademickiego PŁ.

2. Dopuszcza się możliwość wnioskowania o zgodę na powrót do domu studenckiego na okres od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 12 lipca 2020 r. przez niżej wymienione osoby, które czasowo opuściły dom studencki. Wnioski takie mogą składać wyłącznie:

a) studenci ostatniego semestru studiów, którzy w celu realizacji pracy dyplomowej niezbędnie potrzebują wykorzystywać infrastrukturę badawczą Uczelni,

b) studenci formalnie zatrudnieni w projektach badawczych realizowanych przez Uczelnię,

c) uczestnicy studiów doktoranckich i doktoranci Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ, którzy w celu realizacji bieżącej pracy badawczej niezbędnie potrzebują wykorzystywać infrastrukturę badawczą Uczelni,

d) studenci realizujący praktyki przewidziane w programie studiów na terenie Łodzi.

Wnioski należy składać do Dyrektora Osiedla Akademickiego PŁ, przy czym do wniosku należy bezwzględnie dołączyć:

- w przypadku, o którym mowa w lit. a, opinię promotora pracy dyplomowej potwierdzającą konieczność bezpośredniej obecności studenta w Uczelni;

- w przypadku, o którym mowa w lit. b, opinię kierownika projektu potwierdzającą konieczność bezpośredniej obecności studenta w Uczelni;

- w przypadku, o którym mowa w lit. c, opinię opiekuna naukowego/promotora doktoranta potwierdzającą konieczność bezpośredniej obecności doktoranta w Uczelni;

- w przypadku, o którym mowa w lit. d, dokument potwierdzający realizację praktyki na terenie Łodzi w okresie zaplanowanego zakwaterowania.

3. Nieudokumentowane wnioski nie będą rozpatrywane.

4. Wnioski o zgodę na powrót do domu studenckiego dla ww. osób należy składać drogą elektroniczną na adresy e-mail: office.so@adm.p.lodz.pl lub janina.mrozowska@p.lodz.pl bądź w formie pisemnej, z podaniem adresu mailowego wnioskodawcy, w recepcji budynku C15 w Łodzi przy al. Politechniki 3a.

5. Decyzja Dyrektora Osiedla Akademickiego PŁ jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6. Osoby, które uzyskają zgodę na powrót wracają do domu studenckiego na dotychczas zajmowane miejsce.

7. Dopuszcza się możliwość wnioskowania o przedłużenie zakwaterowania w domu studenckim dla ww. osób na kolejny okres: od dnia 13 lipca 2020 r. do dnia 28 sierpnia 2020 r. Uzasadnione wnioski należy składać do Dyrektora Osiedla Akademickiego PŁ zgodnie z zasadami określonymi w pkt 2-4 niniejszego komunikatu.

8. Osoby powracające do domów studenckich zobowiązane są do podpisania w administracji danego domu studenckiego oświadczeń o stanie zdrowia i zobowiązań o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

9. W okresie od dnia 29 sierpnia 2020 r. do dnia 27 września 2020 r. przewiduje się wznowienie zakwaterowania dla osób, które posiadały prawo do zakwaterowania, ale opuściły domy studenckie w związku z zawieszeniem zajęć w Uczelni.

10. Opłaty wniesione za okres opuszczenia domów studenckich zostaną zaliczone na poczet opłat za zakwaterowanie w przypadku wznowienia zakwaterowania lub zwrócone w przypadku rezygnacji z dalszego zakwaterowania.

11. Komunikat wchodzi w życie z dniem 21 maja 2020 r.

Rektor PŁ,
prof. Sławomir Wiak